Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre náuku viery
 
List ordinárom ohľadom noriem týkajúcich sa exorcizmov
 
29. septembra 1985

 
Excelencia,
 
Už niekoľko rokov sa v istých cirkevných skupinách množia prosebné stretnutia s konkrétnym cieľom dosiahnuť oslobodenie od démonov - aj keď nejde o pravé a skutočné exorcizmy; takéto stretnutia sa uskutočňujú pod vedením laikov, i keď je prítomný kňaz.
 
Keďže Kongregácia pre náuku viery dostala otázku, čo si treba myslieť o týchto skutočnostiach, toto dikastérium pokladá za potrebné informovať biskupov o nasledujúcej odpovedi:
 
1. Kánon 1172 Kódexu Kánonického práva hovorí, že nik nemôže zákonne vykonávať exorcizmy nad posadnutými, ak nedostal osobitné a výslovné dovolenie od miestneho ordinára (§ 1) a ustanovuje, že toto dovolenie má byť miestnym ordinárom udelené len kňazovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou života (§ 2). Biskupi sú preto naliehavo žiadaní vyžadovať rešpektovanie týchto noriem.
 
2. Z týchto predpisov vyplýva, že veriacim nie je ani dovolené používať formulu exorcizmu proti satanovi a padlým anjelom, vybranú z formuly publikovanej nariadením Najvyššieho Veľkňaza Leva XIII., a už vôbec im nie je dovolené používať celý text tohto exorcizmu. Biskupi nech sa v prípade potreby postarajú o to, aby na to veriaci boli upozornení.
 
3. Napokon, pre tie isté dôvody, biskupi nech dbajú na to, aby - aj v prípadoch, v ktorých treba vylúčiť skutočné posadnutie diablom - tí, ktorí nemajú náležitú fakultu, neviedli stretnutia, počas ktorých sa na dosiahnutie oslobodenia používajú také modlitby, v ktorých priebehu sú démoni priamo dotazovaní a chce sa spoznať ich identita.
 
Poukázanie na tieto pravidlá však vôbec nemá veriacich odradiť od modlitby za to, aby boli oslobodení od zlého - ako nás naučil Ježiš (por. Mt 6,13). Napokon, pastieri môžu využiť túto príležitosť, aby pripomenuli to, čo tradícia Cirkvi učí o poslaní, ktoré majú práve sviatosti a príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, anjelov a svätých v rámci duchovného boja kresťanov proti zlým duchom.
 
Využívam túto príležitosť, aby som vás čo najúctivejšie pozdravil,
 
v Kristu oddaný
 
Jozef kard. Ratzinger
Prefekt
 
+ Alberto Bovone
Sekretár