Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

LIST PREDSEDU PÁPEŹSKEJ RADY PRE APOŠTOLÁT ZDRAVOTNÍKOV
CHORÝM A TRPIACIM VO SVETE PRI PRÍLEŹITOSTI ROKU KŇAZOVDrahí chorí a trpiaci bratia a sestry,
ctihodní bratia biskupi a kňazi zodpovední za pastoráciu chorých,
vážené združenia chorých,
a vy všetci, ktorí vykonávate veľkodušnú službu pre chorých a trpiacich!


    Nachádzame sa v práve prebiehajúcom Roku kňazov, ktorý vyhlásil Benedikt XVI. 19. júna 2009 pri príležitosti 150. výročia narodenia Jána Mariu Vianneya, svätého patróna všetkých farárov sveta. Svätý Otec vo svojom Liste k vyhláseniu Roku kňazov napísal, že cieľom tohto roka je „prispieť k prehĺbeniu úsilia o vnútorné obnovenie všetkých kňazov, aby ich evanjeliové svedectvo v dnešnom svete bolo silnejšie a rozhodnejšie“. V tomto čase milosti je celé kresťanské spoločenstvo povolané k tomu, aby znovu objavilo krásu kňazského povolania a aby sa modlilo za kňazov.
    Kňaz pri posteli chorého zastupuje samého Krista, Božského lekára, ktorý nie je ľahostajný k osudu toho, kto trpí. Naozaj, prostredníctvom sviatostí Cirkvi, ktoré kňaz vysluhuje, ponúka Ježiš Kristus chorému uzdravenie skrze zmierenie a odpustenie hriechov, skrze pomazanie svätým olejom a napokon v Eucharistii,  ako aj vo viatiku, v ktorom sa sám Kristus stáva – ako to zvykol hovoriť Giovanni Leonardi – „liekom nesmrteľnosti“, ktorým „sme posilňovaní, sýtení, spojení, premieňaní na Boha, a účastní na Božej prirodzenosti“ (porov. 2 Pt 1, 4). V osobe kňaza je takto prítomný vedľa chorého sám Kristus ako ten, kto odpúšťa, uzdravuje, potešuje, berie chorého za ruku a vraví: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ (Jn 11, 25).
    Rok kňazov sa skončí na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v júni 2010, v roku, v ktorom Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov oslávi dvadsiate piate výročie svojho vzniku. Boží služobník Ján Pavol II., blahej pamäti, založil túto pápežskú radu 11. februára 1985, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, aby poukázal na „starostlivosť Cirkvi o chorých poskytovaním pomoci tým, ktorí poskytujú službu chorým a trpiacim, aby apoštolát milosrdenstva, ktorý vykonávajú, vždy vhodnejšie zodpovedal novým požiadavkám“ (Pastor Bonus, 152).
Práve pri príležitosti tohto výročia, daného Prozreteľnosťou, chcem byť blízko pri každom z vás, drahí chorí bratia a sestry, a pozývam vás, aby ste neprestajne obracali svoje modlitby na Pána života a obetovali svoje utrpenie za svätosť vašich milovaných kňazov, aby s horlivosťou a pastoračnou láskou vykonávali službu, ktorú im zveril Kristus, lekár tela i duše. Povzbudzujem vás k tomu, aby ste znovu objavili krásu modlitby posvätného ruženca za duchovné dobro kňazov, a to zvlášť v mesiaci október. Okrem toho, každý prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci, ktoré sú osobitne zasvätené úcte k Eucharistii a k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, sú zvlášť vhodnými dňami na účasť na svätej omši a na adoráciu Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Chcel by som Vám pripomenúť, že keď sa modlíte za kňazov, môžete získať špeciálne odpustky pri príležitosti tohto roka. Dekrét Apoštolskej penitenciárie vyhlasuje: „Starým, chorým a všetkým, ktorí z oprávnených dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a ich duša je zbavená akéhokoľvek hriechu a majú úmysel splniť tri obvyklé podmienky hneď ako to bude možné, budú tiež udelené úplné odpustky v ich vlastnom dome alebo tam, kde ich táto prekážka zadržala, ak sa v uvedených dňoch pomodlia za posvätenie kňazov a v dôvere obetujú svoje choroby a životné ťažkosti Bohu prostredníctvom Márie, Kráľovnej apoštolov. Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu, alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života“.
Chcel by som tiež zveriť do vašich modlitieb púť nemocničných kaplánov pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia založenia tejto pápežskej rady, ktorá sa uskutoční v apríli budúceho roku najprv v Lurdoch a potom v Arse. Skutočne, medzi týmito dvomi francúzskymi mestami existuje veľmi blízke a hlboké puto. Keď Benedikt XVI. vo svojom Liste k vyhláseniu Roku kňazov hovorí práve o tejto prozreteľnostnej spätosti, pripomína aj slová blahoslaveného pápeža Jána XXIII., ktorý napísal: „‚Krátko predtým, ako arský farár dovŕšil svoju dlhú životnú dráhu, plnú zásluh, v inej oblasti Francúzska sa [Panna Mária] zjavila pokornému a čistému dievčaťu, aby mu odovzdala posolstvo o modlitbe a pokání, ktoré už celé storočie nachádza duchovný ohlas. Źivot svätého kňaza, ktorého spomienku slávime, bol totiž akoby anticipovanou živou ilustráciou veľkých nadprirodzených právd, čo boli zjavené vizionárke z Massabielle...‘ Svätý farár stále pripomínal svojim veriacim, že ‚Ježiš Kristus po tom, ako nám dal všetko, čo mohol, chcel nás spraviť aj dedičmi toho najcennejšieho, čo mal, teda svojej Svätej Matky‘ “.
Napokon vám, drahí chorí a trpiaci bratia a sestry, zverujem Cirkev, ktorá potrebuje vaše modlitby a obetu vášho utrpenia, ako aj osobu Svätého Otca, Benedikta XVI., a všetkých biskupov a kňazov na svete, ktorí sa každý deň usilujú o vaše posvätenie. Prosím vás o  osobitnú modlitbu za kňazov, ktorí sú chorí a trpia telesne, a ktorí každodenne – tak ako vy – zakusujú ťarchu bolesti, spolu so silou spásnej milosti, ktorá posilňuje a lieči dušu. Modlite sa tiež za blahorečenie a svätorečenie Božieho služobníka Jána Pavla II.! Neprestajne sa modlite aj za kňazské a rehoľné povolania! Predkladám Vám v tejto súvislosti nádhernú modlitbu Jána Pavla II., ktorú môžete recitovať každý deň. Modlite sa aj za mňa! Aj ja, ako kňaz a biskup, počítam s sami, že obetujete svoje utrpenie, aby som mohol čo najlepšie a s  Božou bázňou vykonávať svoje poslanie predsedu Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov, ktoré mi zveril Svätý Otec. Osobne vás uisťujem, že sa budem za vás modliť spolu so svojimi spolupracovníkmi z pápežskej rady každý deň pri modlitbe „Anjel Pána“, slovami Benedikta XVI.:
Modlime sa za všetkých chorých,
osobitne za ťažko chorých,
ktorí sa nijako nedokážu o seba postarať,
ale sú celkom závislí od starostlivosti druhých.
Nech každý z nich zakúsi,
cez starostlivosť tých, ktorí sú pri nich,
silu Božej lásky a bohatstvo jeho spásonosnej milosti.
Mária, uzdravenie nemocných, oroduj za nás! (Anjel Pána, 8. 2. 2009)

V tomto duchu vzájomnej modlitby udeľujem vám všetkým, vašim milovaným drahým a tým, ktorí sa o vás starajú, svoje požehnanie: v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.


    + Zygmunt Zimowski
    Predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov


Vo Vatikáne, 1. októbra 2009


____

MODLITBA JÁNA PAVLA II. ZA KŇAZSKÉ A REHOĽNÉ POVOLANIA

Duchu večnej Lásky,
ktorý vychádzaš z Otca i Syna,
ďakujeme ti za všetky povolania
apoštolov a svätcov, ktorí obohatili Cirkev.
Prosíme Ťa, pokračuj v tomto svojom diele.
Spomeň si, ako si na Turíce
zostúpil na apoštolov zídených na modlitbu
s Máriou, Ježišovou matkou
a zhliadni na svoju Cirkev, ktorá dnes
zvlášť potrebuje svätých kňazov,
verných a spoľahlivých svedkov tvojej milosti;
Potrebuje zasvätených mužov a ženy,
aby ukázali svoju radosť z toho, že žijú iba pre Otca,
ktorí si osvojili poslane a obetovanie sa Kristovi,
ktorí s láskou budujú nový svet.
Duchu Svätý, nebeský zdroj radosti a pokoja,
Ty otváraš srdce a myseľ k božiemu povolaniu;
Ty robíš účinným každú vnuknutie
k dobru, pravde a láske.
Tvoje „nevysloviteľné vzdychanie“
vystupuje k Otcovi zo srdca Cirkvi,
ktorá trpí a bojuje za evanjelium.
Otvor srdcia a mysle mladíkov a dievčat,
aby rozkvet nových svätých povolaní
ukázal vernosť tvojej lásky,
aby všetci mohli spoznať Krista,
pravé svetlo prichádzajúce na tento svet,
aby každá ľudská bytosť
mohla mať bezpečnú nádej na večný život. Amen.


Castel Gandolfo, 24. septembra 1997