Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

List prefekta Kongregácie pre klérus
na záver Roku kňazov 2010Drahí kňazi,

Cirkev sa bezpochyby z Roku kňazov veľmi teší a je vďačná Pánovi za to, že inšpiroval Svätého otca k jeho vyhláseniu. Všetky správy, ktoré prichádzajú do Ríma o mnohých a rôznorodých podujatiach uskutočnených miestnymi cirkvami v celom svete v rámci tohto roku, sú dôkazom toho, že Rok kňazov bol veľmi dobre prijatý – možno povedať, že odpovedal na skutočnú a hlbokú túžbu kňazov i celého Božieho ľudu. Bol najvyšší čas, aby sa venovala takáto špeciálna, uznanlivá a aktívna pozornosť vznešenému, namáhavému a nenahraditeľnému kňazstvu, ale aj každému jednotlivému kňazovi Cirkvi.
Je pravdou, že sa niektorí kňazi – aj keď ide o relatívne veľmi malý počet – dopustili strašných a veľmi závažných trestných činov pohlavného zneužívania maloletých. Sú to skutky, ktoré musíme bezpodmienečne a nekompromisne odsúdiť. Tieto osoby sa musia zodpovedať za svoje činy pred Bohom aj pred tribunálmi, i tými občianskymi. Jednako sa však modlíme aj za to, aby dosiahli duchovné obrátenie a Božie odpustenie. Cirkev je zo svojej strany rozhodnutá neskrývať, ani nezľahčovať tieto zločiny. Stojíme predovšetkým na strane obetí a chceme ich podporovať pri dosiahnutí nápravy a v ich právach, ktoré boli porušené.
Na druhej strane je absolútne neprijateľné, aby sa zločiny niekoľkých zneužívali na pošpinenie celého cirkevného kňazského zboru. Kto to robí, pácha do neba volajúcu nespravodlivosť. Cirkev sa v Roku kňazov snaží povedať celej ľudskej spoločnosti práve toto. Každý, kto zdravo uvažuje a má dobrú vôľu, to chápe.
Povedali sme, čo bolo potrebné a teraz sa obraciame na vás, drahí kňazi. Chceme vám znovu zopakovať, že si uvedomujeme, kto ste a čo robíte v Cirkvi i v spoločnosti. Cirkev vás miluje, obdivuje a rešpektuje. Aj Boží ľud v celom svete má z vás radosť a podporuje vás, najmä v tomto bolestnom čase.
O dva mesiace sa bude končiť Rok kňazov. Milí kňazi, pápež vás zo srdca pozýva, aby ste zo všetkých kútov sveta prišli do Ríma na jeho slávnostné ukončenie v dňoch 9., 10. a 11. júna. Očakávame tisícky kňazov nielen z najbližších krajín, ale aj zo všetkých ostatných krajín sveta. Neodmietnite teda vrúcne a srdečné pozvanie Svätého otca. Príďte a Boh vám požehná. Pápež chce povzbudiť kňazov Cirkvi. Ich početná prítomnosť na Námestí svätého Petra je tiež úmyselnou a zodpovednou cestou, ako môžu kňazi ukázať, že sú pripravení a nestratili odvahu slúžiť ľudstvu, ktoré im zveril Ježiš Kristus. Ich zviditeľnenie na námestí pred celým dnešným svetom bude dôkazom, že Boh ich neposlal, aby svet súdili, ale aby ho zachraňovali (porov. Jn 3, 17 a 12, 47). V tomto kontexte má aj veľký počet kňazov svoj zvláštny zmysel.
Ponúkam vám ešte jeden osobitný dôvod – ktorý je srdcovou záležitosťou Cirkvi – pre početnú prítomnosť kňazov v Ríme pri ukončení Roka kňazov. Ide o to, aby sme prejavili svoju solidaritu, podporu, dôveru a bezpodmienečnú spolupatričnosť nášmu milovaného pápežovi Benediktovi XVI., ktorý je teraz často napádaný pre to, ako rozhodol ohľadom klerikov obvinených zo sexuálneho zneužívania maloletých. Obvinenia proti nemu sú zjavne nespravodlivé a bolo preukázané, že nikto neurobil toľko ako Benedikt XVI. preto, aby tieto zločiny boli odsúdené a aby sa proti nim korektne bojovalo. Preto bude veľká účasť kňazov na námestí s pápežom mocným znakom nášho rozhodného odmietania týchto nespravodlivých útokov, ktorých sa stal obeťou. Príďte, aby ste verejne podporili Svätého Otca.
Záver Roka kňazov však nebude skutočným záverom, ale novým začiatkom. My Boží ľud a jeho pastieri chceme ďakovať Pánovi za toto milostivé obdobie modlitieb a uvažovania o kňazstve. Zároveň chceme byť stále pozorní voči tomu, čo nám chce povedať Duch Svätý, plniac si naďalej svoje poslanie v Cirkvi a vo svete – s novou radosťou a s presvedčením, že Boh, Pán dejín, zostáva s nami – tak v krízach, ako aj v nových časoch.
Nech sa za nás prihovára Panna Mária, Matka a Kráľovná kňazov a nech nás podnecuje k nasledovaniu svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Rím 12. apríla 2010

Kardinál Claudio Hummes
Emeritný arcibiskup São Paulo
Prefekt Kongregácie pre klérus