Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Apoštolská penitenciária

Miláno

DEKRÉTktorým sa veriacim udeľuje možnosť získať odpustky pri príležitosti Siedmeho svetového stretnutia rodín v Miláne, ktoré sa bude sláviť od 30. mája do 3. júna 2012.

Nastávajúce svetové stretnutie v Miláne bude sláviť spoločenstvo rodín pod mottom „Rodina, práca a sviatok“ a jeho cieľom je naznačiť, ako najlepšie zladiť potreby rodiny s pracovnými požiadavkami i sviatočnými dňami, osobitne nedeľou, ktorou sa každý týždeň slávi veľkonočné tajomstvo, deň Pána a človeka, deň rodiny i spoločenstva.

Jeho Svätosť Benedikt XVI. s potešením udeľuje veriacim dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia, aby sa duchovne pripravili na čo najosožnejšiu účasť na tomto podujatí a aby sa venovali posväcovaniu rodiny podľa príkladu Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa – opravdivo sa kajúci a podnecovaní láskou k blížnemu.

Úplné odpustky sa za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) udeľujú veriacim, ktorí sa nábožne a s duchom odmietajúcim  každý hriech zúčastnia na akejkoľvek slávnosti počas tohto Svetového stretnutia rodín, ako aj na jeho slávnostnom zakončení.

Veriaci, ktorí sa nemôžu na tomto podujatí zúčastniť, môžu získať úplné odpustky za rovnakých podmienok, ak sa v duchu spoja s veriacimi prítomnými v Miláne a v rodine sa pomodlia Otče náš, Verím v Boha a ďalšie nábožné modlitby, ktorými sa vzýva Božie milosrdenstvo na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, najmä počas televízneho alebo rozhlasového prenosu slov najvyššieho veľkňaza.

Čiastočné odpustky veriaci získajú zakaždým, keď sa s kajúcim srdcom v určenom čase pomodlia za dobro rodín.

Tento dekrét platí pri tejto príležitosti, bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 17. mája 2012, na sviatok Nanebovstúpenia Pána.


Kardinál Manuel Monteiro de Castro
najvyšší penitenciár   

Gianfranco Girotti OFMConv,
titulárny biskup metenský, regent