Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
 
Prot. N. 96/21
 


Nóta pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021
 
 
Cieľom tejto Nóty je ponúknuť niekoľko jednoduchých usmernení, ktoré majú pomôcť biskupom v ich úlohe posúdiť konkrétnu situáciu a zaistiť duchovné dobro kňazov a veriacich pri prežívaní tohto významného týždňa liturgického roku.
 
 Stále čelíme dráme pandémie Covidu-19, ktorá priniesla mnohé zmeny aj do zvyčajného spôsobu slávenia liturgie. Normy a nariadenia obsiahnuté v liturgických knihách, ktoré sú zamýšľané pre normálnu dobu, nie sú úplne použiteľné v týchto mimoriadnych časoch krízy. Preto je biskup – ako moderátor liturgického života vo svojej partikulárnej cirkvi – povolaný urobiť rozvážne rozhodnutia, aby sa liturgické slávenia mohli konať s osohom pre Boží ľud a pre dobro jemu zverených duší, pri rešpektovaní ochrany zdravia a opatrení nariadených autoritami zodpovednými za všeobecné dobro.
 
Biskupom znovu pripomíname dekrét, vydaný týmto dikastériom 25. marca 2020 (Prot. N. 154/20) z poverenia Svätého Otca, v ktorom sme ponúkli niekoľko usmernení ohľadom slávenia Veľkého týždňa. Uvedené vyhlásenie platí aj pre tento rok. Preto vás pozývame, aby ste si ho znova prečítali v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré biskupi budú musieť prijať ohľadom nastávajúcich veľkonočných slávení v konkrétnej situácii ich krajiny. V mnohých krajinách sú stále platné prísne podmienky lockdownu, ktoré znemožňujú prítomnosť veriacich v kostole, pokým v iných sa pomaly vracajú k bežnému bohoslužobnému životu.
 
- Používanie sociálnych médií veľmi pomáha duchovným pastierom, aby mohli svojim komunitám počas pandémie ponúknuť podporu a blízkosť. Popri kladných výsledkoch sa však objavili i problematické aspekty. Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť a uprednostniť mediálne šírenie slávení, ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí nemôžu navštevovať svoj kostol, aby na znak jednoty sledovali diecézne slávenia. 
 
- Pri všetkých sláveniach treba v zhode s biskupskou konferenciou venovať pozornosť niektorým osobitným momentom a gestám, aby boli v súlade so zdravotnými opatreniami (porov. list kardinála prefekta predsedom biskupských konferencií, S radosťou sa vráťme k sláveniu Eucharistie, 15. august 2020, Prot. N. 432/20).
- Omša svätenia olejov sa môže presunúť na iný vhodnejší deň, ak je to potrebné; je vhodné, ak sa jej zúčastní významnejšie zastúpenie duchovných pastierov, nositeľov ministérií a veriacich.
- Pre slávenie Kvetnej nedele, Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Veľkonočnej vigílie platia usmernenia z minulého roku.
- Povzbudzujeme k príprave vhodných pomôcok pre rodinnú a osobnú modlitbu, aj s využitím niektorých častí Liturgie hodín.
Kongregácia úprimne ďakuje biskupom a biskupským konferenciám, že pastoračne zareagovali na rýchlo sa meniacu situáciu počas roku. Uvedomujeme si, že prijaté rozhodnutia neboli vždy zo strany kňazov a veriacich laikov ľahko prijaté. Napriek tomu vieme, že ich cieľom bolo zaistiť slávenie svätých tajomstiev s čo možno s najväčším osohom pre naše spoločenstvá a zároveň s ohľadom na spoločné dobro a verejné zdravie.
 
Z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 17. februára 2021, na Popolcovú stredu.
 
 
kardinál Robert Sarah
prefekt
 
Arthur Roche
arcibiskup sekretár