Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY
 
OBEŽNÍK ADRESOVNÝ PREDSEDOM BISKUPSKÝCH KONFERENCIÍ OHĽADOM SPISOV A ČINNOSTI PANI VASSULY RYDÉN
 
 
Vo Vatikáne, 25. januára 2007
 
Vaša Eminencia/Excelencia,
 
neustále prichádzajú na Kongregáciu pre náuku viery žiadosti ohľadom stanoviska k spisom a k činnosti pani Vassuly Rydén, zvlášť čo sa týka platnosti Oznámenia zo 6. októbra1995 a kritérií, akými sa majú riadiť smernice miestnej cirkvi vo veci možnej obrany spisov pani Vassuly Rydén.
 
Kongregácia chce v tejto súvislosti spresniť nasledovné:
 
1) Oznámenie z roku 1995 zostáva v platnosti, pokiaľ ide o doktrinálne stanovisko k skúmaným spisom.
 
2) Pani Vassula Rydén v nadväznosti na rozhovory s Kongregáciou pre náuku viery vysvetlila niektoré body, ktoré sa javili v jej spisoch ako problematické, ako aj povahu svojich posolstiev, ktoré sa nepredkladajú ako Božie zjavenia, ale skôr ako jej osobné meditácie (porov. Vassula Rydén, List z 26. júna 2002 publikovaný v True Life in God, vol. 121, XXI-LI). Z normatívneho hľadiska je teda po týchto jej vysvetleniach potrebné, aby sa rozvážne hodnotil prípad od prípadu, vzhľadom na to, že veriaci majú možnosť čítať jej spisy v kontexte týchto vysvetlení.
 
3) Ďalej pripomíname, že považujeme za nevhodné, aby sa katolícki veriaci zúčastňovali na modlitebných skupinách, ktoré organizuje pani Ryden. Pokiaľ ide o prípadné ekumenické stretnutia, veriaci sa majú držať usmernení Ekumenického direktória, Kódexu kánonického práva (kán. 215; kán. 223, § 2; kán 383, § 3) a usmernení diecéznych biskupov.
 
Spolu s týmto oznámením Vám vyjadrujem svoju hlbokú úctu. 
 
William kardinál Levada
Prefekt
 
 
 
1. príloha:
 
Kongregácia pre náuku viery vo Vatikáne 6. 10. 1995 konštatovala: 
 
„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej, ktorá po celom svete šíri svoje slová a spisy ako údajne zjavené nebom. Pozorné a objektívne skúmanie touto kongregáciou s úmyslom ‚preskúmať duchov, či sú z Boha’ (por.1 Jn 4,1), okrem pozitívnych aspektov ukázalo aj celkový obraz podstatných prvkov, ktoré treba vo svetle katolíckej viery považovať za negatívne. Odhliadnuc od toho, že treba hľadieť na podozrivý charakter spôsobu, akým sa tieto zjavenia dejú, je potrebné vyzdvihnúť aj niektoré doktrinálne omyly v nich obsiahnuté:  
Okrem iného sa hovorí dvojzmyselným spôsobom o osobách Najsvätejšej Trojice. To zasahuje tak ďaleko, že sa zamieňajú mená a funkcie božských osôb. V týchto údajných zjaveniach sa ohlasuje hroziaca vláda Antikrista v rámci Cirkvi. Prorokuje sa rozhodný a slávny zásah Boha, ktorý ešte pred definitívnym príchodom Krista zriadi na Zemi éru pokoja a blahobytu. V najbližšej budúcnosti sa očakáva Cirkev, ktorá by bola akýmsi pan-kresťanským spoločenstvom v protiklade k náuke Cirkvi. 
Skutočnosť, že v neskorších spisoch Rydenovej sa tieto omyly už neobjavujú, je znamením, že u údajných ‚nebeských posolstvách’ ide iba o plody súkromných meditácií. 
Pani Rydénová, ktorá má zvyčajne účasť na sviatostiach Katolíckej cirkvi, hoci je grécko-pravoslávna, vyvoláva nemalé počudovanie. Zdá sa, že sa stavia nad každú cirkevnú jurisdikciu a úpravy cirkevného práva a spôsobuje fakticky ekumenický zmätok, ktorý vyvoláva u nemálo hodnostárov, duchovných a veriacich jej vlastnej cirkvi nevôľu, lebo nerešpektuje disciplínu cirkvi.  
Vzhľadom na to, že napriek niektorým pozitívnym aspektom majú aktivity Vassuly Rydénovej negatívne účinky, kongregácia žiada, aby biskupi zasiahli a veriacich primerane informovali a nedovolili šírenie jej ideí.  
Všetkých veriacich vyzýva, aby jej spisy nepovažovali za nadprirodzené a aby vieru, ktorú Pán Cirkvi zveril, zachovali čistú.“

____

Vyhlásenie: Informácia, ktorá bola na tejto stránke zverejnená do dňa 13.2.2019, pôvodne prevzatá z internetovej stránky „(kath.net/as) 014 293; zo dňa 16.4.2011“, podľa ktorej bola pani Vassula Rydén oficiálne exkomunikovaná Ekumenickým patriarchátom Konštantínopolu dňa 16. marca 2011, sa ukázala ako nepravdivá. Konferencia biskupov Slovenska sa za zverejnenie danej informácie ospravedlňuje.