Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Obrad ustanovenia katechistov zostavený Kongregáciou Boží kult a disciplínu sviatostí,
13.12.2021 
 
 
Pracovný preklad (GS KBS)
 
RÍMSKY PONTIFIKÁL
OBNOVENÝ NA PRÍKAZ POSVÄTNĚHO DRUHÉHO VŠEOBECNÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU
A VYHLÁSENÝ AUTORITOU PÁPEŽA PAVLA VI. 
A REVIDOVANÝ PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 

USTANOVENIE KATECHISTOV

EDITIO TYPICA
2021

 
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPPLÍNU SVIATOSTÍ

DEKRÉT
 
 
Po zriadení ministéria katechistov a disciplíny ustanovenej najvyšším veľkňazom Františkom prostredníctvom apoštolského listu vydaného vo forme motu proprio Antiquum Ministerium zo dňa 10. mája 2021, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zostavila obrad ustanovenia katechistov. 
Najvyšší veľkňaz František schválil tento obrad svojou autoritou a nariadil ho zverejniť tak, aby sa od 1. januára 2022 používal v latinskom jazyku. V národných jazykoch sa má používať odo dňa, keď o tom rozhodnú príslušné biskupské konferencie, po schválení prekladu do národných jazykov a úprav obradu, a po obdržaní potvrdenia a schválenia z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. 
Čokoľvek by bolo rozpore s týmto dekrétom, ani v najmenšom neprekáža jeho platnosti. 
V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, dňa 3. decembra 2021, v deň spomienky na sv. Františka Xaverského, kňaza. 
 
✠ Arthur Roche
prefekt
 
✠ Vittorio FrancescoViola, O.F.M. 
arcibiskup sekretár

___________
 
Prvá kapitola
USTANOVENIE KATECHISTOV PRI SLÁVENÍ OMŠE
 
1. K obradu treba pripraviť: 
a) veci potrebné na slávenie omše;
b) Rímsky pontifikál;
c) kríž na odovzdanie katechistom;
d) miesto pre biskupa;
e) sedadlá pre katechistov, ktorí budú ustanovení nech sa pripravia tak, aby boli na vhodnom mieste v presbytériu, a aby veriaci mohli dobre sledovať liturgický úkon;
f) ak sa prijímanie rozdáva pod obidvoma spôsobmi, kalich nech je dostatočne veľký.
2. Omšu (omšový formulár) možno slúžiť za služobníkov Cirkvi alebo za laikov, alebo za evanjelizáciu národov alebo za novú evanjelizáciu, najmä pokiaľ ide o určité modlitby, druh alebo počet, podľa vhodných okolností, s vlastnými čítaniami, v bielej alebo slávnostnej farbe.
Je vhodné, aby biskup ustanovil katechistov v tej farnosti, kde dlhodobo pôsobili a veriaci ich poznajú.
Ak sa obrad koná v dňoch, ktoré sú v tabuľke liturgických dní označené číslami 1 – 9, slávi sa omša zo dňa.
Ak sa omša neslúži za rozličné potreby, alebo za iné potreby, možno brať jedno z čítaní, ktoré sa navrhuje v Lekcionári pre obrad ustanovenia, pokiaľ nie je deň, na ktorý sa aplikujú č. 1 – 4 tabuľky liturgických dní. 1
3. Úvodné obrady a liturgia slova až po evanjelium vrátane sa konajú zvyčajným spôsobom.
4. Texty, ktoré sú navrhnuté pre obrad ustanovenia, treba prispôsobiť podľa (mužského a ženského) rodu a počtu (kandidátov).
5. Po evanjeliu si biskup s mitrou na hlave a pastorálom sadne na katedru alebo sedadlo pripravené na vhodnom mieste. Všetci sedia a diakon, alebo na to určený kňaz, vyzve kandidátov slovami:
Nech pristúpia tí [tie], čo majú byť ustanovení [-é] na službu katechistov.
Kandidátov volá po mene. Každý odpovie:
Tu som.
Pristúpia k biskupovi a prejavia mu úctu (úklonom).
6. Biskup prednesie homíliu, v ktorej ľudu priblíži prednesené texty Svätého písma a službu katechistu. Svoju homíliu zakončí týmito alebo podobnými slovami, prihovoriac sa samotným kandidátom:
Drahí synovia [a dcéry],
Pán Ježiš Kristus pred svojím návratom k Otcovi prikázal svojim učeníkom hlásať evanjelium až do končín zeme. Cirkev, posilňovaná Duchom Svätým, odo dňa Turíc verne plní tento príkaz v každom čase a na každom mieste, odovzdáva vieru prostredníctvom slova a príkladu nespočetných svedkov. Sám Duch neprestáva obohacovať Cirkev rozmanitosťou svojich chariziem pre spoločné dobro.
Všetci pokrstení, ktorí majú účasť na úrade Krista kňaza, proroka a kráľa, majú svoju aktívnu úlohu v živote a činnosti Cirkvi. Niektorí z nich prijímajú od Cirkvi osobitné povolanie, aby boli ustanovení na vykonávanie služby.
Vy, ktorí sa už dlho namáhate v kresťanskom spoločenstve, ste povolaní do stálej služby katechistov, aby ste s radosťou žili s apoštolským duchom, podľa príkladu mužov a žien, ktorí pomáhali Pavlovi a ostatným apoštolom, aby šírili evanjelium.
Vaša služba by mala neustále spočívať na živote hlbokej modlitby, budovaná na zdravom učení a oduševňovaná pravou apoštolskou horlivosťou.
Privádzajte do Cirkvi ľudí, ktorí sú od nej vzdialení; horlivo spolupracujte na odovzdávaní Božieho slova; neustále zveľaďujte zmysel pre miestnu cirkev, ktorej bunkou je farnosť.
Ako svedkovia viery, učitelia a sprievodcovia v mystagógii, spoločníci a pedagógovia učiaci v mene Cirkvi, náležite spolupracujte vo svojej činnosti s vysvätenými služobníkmi v rozličných formách apoštolátu, spoluzodpovední za poslanie, ktoré Kristus zveril Cirkvi, vždy pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
7. Po skončení príhovoru, biskup bez pastorálu a mitry, vstane; všetci vstanú spolu s nim. Kandidáti si pred ním pokľaknú. Biskup so zopnutými rukami vyzve veriacich k modlitbe:
Milovaní bratia a sestry,
pokorne prosme Pána,
za tých (tie), ktorých si vyvolil na službu katechistov,
aby ich požehnal
a rozhojnil v nich milosť krstu,
a utvrdil pre vernú službu vo svojej Cirkvi M. M.
 
Všetci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe.
 
 
8. Potom biskup stojac a s vystretými rukami hovorí nad kandidátmi modlitbu požehnania:
Otče,
Ty nás činíš účastníkmi poslania Krista tvojho Syna
a pre svoju Cirkev si pripravil mnohoraké dary Ducha;
požehnaj ✠ týchto [tieto] svojich [svoje] synov [dcéry]
vyvolených [vyvolené] do služby katechistov. 
Daj, prosíme, aby žili plne podľa svojho krstu,
spolupracovali s duchovnými pastiermi
na rôznych druhoch apoštolátu,
pri budovaní tvojho kráľovstva.
Skrze Krista, nášho Pána.
R./ Amen.
9. Potom si všetci sadnú. Biskup si sadne a prijme mitru. Kandidáti vstanú a pristúpia k biskupovi, ktorý každému podá kríž so slovami:
Prijmi tento znak našej viery,
katedru (sídlo) pravdy a Kristovej lásky
a ohlasuj ho životom, správaním (mravmi) a slovom.
Katechista odpovie:
Amen.
Medzitým, najmä ak je viac kandidátov, môže sa spievať žalm 98 alebo iná vhodná pieseň.
10. Po skončení [obradu ustanovenia] pokračuje omša ako zvyčajne; buď nasleduje Symbol [viery], ak má byť, alebo všeobecné modlitby veriacich, v ktorých sa predkladajú osobitné prosby za nedávno ustanovených katechistov.
 
Druhá kapitola
USTANOVENIE KATECHISTOV  PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽBY SLOVA

11. Biskup môže byť oblečený v albe, mať štólu a pluviál vhodnej farby a pektorál; alebo oblečený v chórovom odeve (s rochetou a mozetou), na ktorom má pektorál; v tomto prípade však nepoužíva mitru ani berlu.
12. Pred pozdravom biskupa sa slávenie môže začať vhodnou antifónou alebo spevom.
13. Potom biskup povie:
Modlime sa.
Bože, ktorý si učil služobníkov svojej Cirkvi,
aby sa nedávali obsluhovať, ale slúžili bratom.
Prosíme ťa, udeľ im šikovnosť v činnosti,
miernosť v službe a stálosť v modlitbe.
Skrze Krista, nášho Pána.
R/. Amen.
14. Liturgia slova prebieha rovnakým spôsobom ako pri omši, s vhodne vloženými spevmi medzi čítaniami.
15. Ustanovenie katechistov sa koná vyššie uvedeným spôsobom, č. 4 – 9.
16. Obrad ustanovenia sa zakončí všeobecnou modlitbou veriacich a Modlitbou Pána. Potom biskup v mitre, ak sa používa, a s rozpätými rukami pozdraví ľud slovami:
Pán s vami.
Všetci odpovedia:
I s Duchom tvojím.
Potom biskup vystrie ruky nad veriacich na požehnanie a pokračuje:
Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko úsilie,
Nech zachová vaše srdcia a mysle,
v poznaní a láske Boha,
a jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Všetci odpovedia:
Amen.
Nato biskup prijme pastorál, ak sa používa, a povie:
Nech vás žehná všemohúci Boh,
činiac trikrát znak kríža nad ľudom, dodá:
Otec, ✠ i Syn, ✠ i Duch ✠ Svätý.
Všetci odpovedia:
Amen.
Potom diakon, so zopätými rukami, obrátený k ľudu povie:
Choďte a slúžte Božej Cirkvi.
Všetci odpovedia:
Bohu vďaka.
a rozídu sa.
 
Tretia kapitola
BIBLICKÉ ČÍTANIA
ČÍTANIA ZO STARÉHO ZÁKONA
1. Ex 3, 1-6. 9-12: «Ja budem s tebou».
V tých dňoch, Mojžiš pásom ovce svojho tesťa Jetra…
2. Iz 52, 7-10: «Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha».
Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása…
3. Múdr 13, 1-9: «Keď vedeli svet preskúmať, ako to, že nenašli skôr Pána toho všetkého?».
Prázdni sú od prírody všetci ľudia… 
 
ČÍTANIA Z NOVÉHO ZÁKONA
1. Sk 18, 23-28: «Apollo verejne dokazoval z Písma, že Ježiš je Mesiáš»
Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej…
2. 1 Kor 1, 22-31: «My ohlasuje ukrižovaného Krista».
Bratia, Židia žiadajú znamenia…
3. Flp 4, 4-9: «Myslite na všetko, čo je čisté».
Bratia, ustavične sa raduje v Pánovi!...
 
RESPONZÓRIOVÉ ŽALMY
1. Ž 16 (15), 1-2a a 5. 7-8. 11
R/ (cf. 5a): Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve».
2. Ž 19 (18), 2-3. 4-5
R/ (5a): Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
3. Ž 100 (99), 2.3.4.5.
R/ (3c): Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
 
ALLELUJA A ZVOLANIE PRED ČÍTANÍM EVANJELIA
1. Jn 8, 12: Ja som svetlo sveta, hovorí Pán. Kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
2. Jn 12, 26: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán: A kde som ja tam bude aj môj služobník.
 
EVANJELIUM
1. Lk 12, 39-48: «Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať».
V tom čase Ježiš povedal svojim učeníkom: Uvážte predsa…
2. Jn 12, 44-50: «Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmácht».
V tom čase: Ježiš zvolal…
________________________________
1 Porov. Caeremoniale Episcoporum, Príloha II.
[Preklad z latinčiny]