Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Oznámenie Apoštolskej penitenciárie, 15.3.2022

 
Motu proprio „Competentias quasdam decernere“ (Pridelenie niektorých kompetencií), ktoré je v platnosti od 15. februára 2022 ohľadom intencií svätých omší stanovuje takto: „Zníženie omšových záväzkov, ktoré sa má vykonať iba z oprávneného a nevyhnutného dôvodu, je vyhradené diecéznemu biskupovi a najvyššiemu moderátorovi klerického inštitútu zasväteného života alebo klerickej spoločnosti apoštolského života.“ 
 
Po niekoľkých žiadostiach v tejto veci spresňujeme, že Pápež František na audiencii udelenej kardinálovi Vyššiemu penitenciárovi a Regentovi 3. marca 2022, potvrdil platnú prax pre interné fórum, a síce, že ak kňaz prijal istý počet intencií na sväté omše a dostal sa do situácie, že mu nie je možné ich sláviť, môže sa prostredníctvom vlastného spovedníka obrátiť na Apoštolskú penitenciáriu, ktorá po zvážení rekurzu bude následne konať na základe prijatých informácií. O všetkých prípadoch eventuálneho zníženia omšových záväzkov bude Vyšší penitenciár informovať Svätého Otca na súkromnej audiencii. 
 
Najvyšší Veľkňaz František dňa 3. marca 2022 nariadil zverejnenie tohto oznámenia. 

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 15. marca 2022

Kard. Mauro Piacenza
Vyšší penitenciár

Mons. Krzysztof Nykiel
Regent