Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí

 
Prot. č. 470/20
 
Vatikán, 1. októbra 2020

 
Eminencia, Excelencia,
 
počas aktuálnej pandémie Covidu-19 dostala naša kongregácia zo strany biskupských konferencií a jednotlivých biskupov niekoľko otázok ohľadom správneho spôsobu platného vysluhovania sviatosti birmovania, pri dodržaní noriem o spoločenskom odstupe, platných na mnohých miestach.
 
Táto otázka obsahuje viaceré aspekty. V prvom rade, musí byť krizma sprevádzaná kladením ruky alebo postačuje pomazanie? A po druhé, musí byť pomazanie urobené nahým palcom, aby bola sviatosť platne vyslúžená, alebo môže vysluhovateľ použiť aj nejaký nástroj, ako sú rukavice či tampóny?
 
Na prvú otázku už odpovedala Pápežská komisia pre interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu, porov. Notitiae 7 (1972) s. 281 – 285, ktorá uviedla, že pomazanie dostatočne vyjadruje aj kladenie ruky, takže súčasné kladenie ruky nie je pre jej platnosť nutné.
 
Druhá otázka, týkajúca používania nástrojov ako sú tampóny, bola nedávno položená Pápežskej rade pre interpretáciu legislatívnych textov. Formálna odpoveď na túto otázku bola táto: „Pre platnosť sviatosti birmovania právo stanovuje, že sa udeľuje riadnym vysluhovateľom [biskupom], alebo kňazom vybaveným na to osobitnou fakultou, a to prostredníctvom pomazania krizmou na čele, s vyslovením slov predpísaných v liturgických knihách (porov. kán. 880 § a 882 CIC). Použitie eventuálnych nástrojov (rukavíc, tampónov,...) zo strany služobníka neovplyvňuje platnosť sviatosti“.
 
Napriek tomu zdôrazňujeme, že ak budú takéto praktiky prijaté, majú sa používať len do konca aktuálnej hrozby.
 
Dúfame, že vám to poskytne potrebné vyjasnenie, a prosíme vás, aby ste o obsahu tohto listu informovali aj bratov biskupov.
 
Využívam túto príležitosť, aby som vás srdečne pozdravil, a vyprosujem Božie požehnanie pre vašu pastoračnú službu. Oddane v Pánovi

 
kardinál Robert Sarah
prefekt
________________________________
Predsedom biskupských konferencií