Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich

Prvé európske súhrnné stretnutie o pastorácii na cestách
(Vatikán, 29. septembra – 2. októbra 2009)

ZÁVEREČNÝ DOKUMENTPODUJATIE

Od 29. septembra do 2. októbra 2009 sa vo Vatikáne uskutočnilo Prvé európske súhrnné stretnutie o pastorácii na cestách na tému: Priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi (Lk 24, 15). Pastorácia na cestách: spoločné kráčanie.
Stretnutie bolo rozdelené na štyri pracovné dni, každý z nich sa venoval osobitnej oblasti pastorácie na cestách, ktorým sa venuje pápežská rada. Ide o rovnaké oblasti, nad ktorými sa zamýšľa dokument Smernice pre Pastoráciu na cestách. 1
Na stretnutí sa zúčastnili národní riaditelia, zástupcovi biskupských konferencií a rôzni odborníci z 15 európskych krajín (Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia (Anglicko, Wales a Škótsko), Írsko, Taliansko, Moldavsko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Španielsko, Holandsko a Ukrajina. Boli tam aj delegáti rôznych združení a hnutí, zástupcovia Medzinárodnej únie generálnych predstavených a členovia rehoľných kongregácií.
Prvý deň sa niesol v znamení témy:  „Kristus je Cesta, On je Cestou“ (OPS, 18) a bol rozdelený na dve časti. Predseda Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich, arcibiskup Antonio Vegliò, predniesol úvodný prejav, v ktorom sa zamýšľal nad cestou dvoch emauzských učeníkov a povzbudil k nasledovaniu podobnej cesty, vedúcej od beznádeje k nádeji, od smútku k radosti. Arcibiskup potom pripomenul niektoré výzvy, ktoré Ján Pavol II. a Benedikt XVI. predostreli európskemu kontinentu.
Následne arcibiskup Agostino Marchetto, sekretár dikastéria urobil prezentácia podujatia; predstavil štyri rôzne oblasti, ktoré obsahujú Smernice pre pastoráciu na cestách a zamýšľal sa nad ich osobitným významom v európskom kontexte. Potom jednotliví vystupujúci predstavili rôzne pastoračné aktivity. Popoludňajšie zasadnutie bolo zamerané na tému: Pastorácia účastníkov cestnej a železničnej dopravy a bolo otvorené prednáškou Láska a služba pre účastníkov cestnej a železničnej dopravy, ktorú predniesol Mons. Wolfgang Miehle, národný riaditeľ pre pastoráciu migrantov Nemeckej biskupskej konferencie. Nasledoval okrúhly stôl na tému Božie slovo osvecuje cesty (OPS, 10): Evanjelizácia a výchova v oblasti cestnej a železničnej dopravy; s prednáškami vystúpili: Dp. Fra´ Juan Rivera Moreno (riaditeľ Oddelenia pastorácie na cestách zo Španielska), Dp. Marian Midura (národný kaplán vodičov automobilov z Poľska) a bol prečítaný príspevok pána Fabrizia Palenzoneho (predsedu AISCAT z Talianska), ktorý sa nemohol na stretnutí zúčastniť.
Druhý deň bol venovaný téme: Nemôžeme zostať ľahostajní... (OPS, 86): Pastorácia pre oslobodenie žien z ulice; na úvod zaznela prednáška Prostitúcia a obchod s ľudskými bytosťami: nové formy otroctva pani Ivonne Van De Kar, koordinátorky SRTV (Holandsko). Nasledoval okrúhly stôl na tému Stretnutie s Ježišom Kristom – Dobrým samaritánom a Spasiteľom (OPS, 113): pastorácia vykúpenia a oslobodenia žien z ulice, v ktorom vystúpili ctih. sr. Klára Mária Strániková, SCSC (formátorka z Českej republiky), sr. Margaret Herritty (správkyňa „Medaille Trust“ z Veľkej Británie) a sr. Lea Ackermann (predsedníčka „Solwodi“ z Nemecka). Sr. Eugenia Bonetti, ISMC, vedúca Kancelárie zaobchádzania so ženami a mladistvými USMI predniesla popoludní prednášku: Úsilie pre opätovnú integráciu žien z ulice do spoločnosti.
Tretí deň bol zameraný na tému: Od pastorácie očakávania k pastorácii stretnutia (OPS, 133): Pastorácia pre deti ulice a na úvod zaznela prednáška Pastorácia pre deti ulice v Európe pátra Meinolf von Spee, SDB, riaditeľa Don Bosco International, aisbl z Belgicka. Nasledoval okrúhly stôl na tému: Zmeniť cestu... (OPS, 137): Výzvy a dynamika pre opätovnú integráciu detí ulice pokiaľ možno do rodín, počas ktorého vystúpili P. Csaba Bojte, OFM (františkáni, Rumunsko), Mons. Cesare Lodeserto (vikár pre pastoráciu sociálnej práce a predseda Nadácie Regina Pacis (Moldavsko) a Dr. Chiara Amirante (predsedníčka spoločenstva Nové Horizonty).  Poobede vystúpil  P. Guy Gilbert, zakladateľ združenia Père Guy Gilbert-Bergerie Faucon, z Francúzska, ktorý hovoril o Pastorácii prijatia detí ulice, ako prvých obetí rozpadu rodín a napomáhanie ich práv.
Štvrtý deň sa niesol v znamení témy Aj chudobní nás evanjelizujú (OPS, 163). Pastorácia osôb bez trvalého bydliska a otvoril ho pán Jean Guilhem Xerri, predseda Aux Captifs, Oslobodenie, ktorý predniesol príspevok Pastorácia osôb bez trvalého bydliska v európskom kontinente. Nasledoval okrúhly stôl na tému: Lepšia budúcnosť (OPS, 147): Dobrá prax a spolupráca pri pastorácii osôb bez trvalého bydliska, s prednáškami pani Lucie Lucchini (zodpovedná za všeobecnú službu itinerantov Spoločenstva sv. Egídia), pani Liz Gosme (riaditeľka FEANTSA z Belgicka) a pána Mick Clarka (predseda „The Passage“ z Londýna, Spojené kráľovstvo). Dopoludnie bolo zakončené prednáškou pána Raffaela Gnocchi, zodpovedného za Oblasť Gea a osôb bez trvalého bydliska (Caritas, Miláno) pod názvom Formy solidarity a apoštolské úsilie vo vzťahu k osobám bez trvalého bydliska.
Počas týchto štyroch dní mali účastníci možnosť diskutovať s prednášajúcimi a uvažovať spolu v študijných skupinách, rozdelených podľa jazykov. Posledný deň popoludní boli prečítané správy vypracované v jednotlivých skupinách v znamení hesla: „Na záver nášho kráčania po rôznych cestách pastorácie na ulici...“ (OPS, 165); potom prebiehala diskusia a schválenie záverečných návrhov, po ktorých nasledovali poďakovania a záverečné poznámky.
Pozitívna atmosféra stretnutia umožnila, že sa opäť potvrdila opodstatnenosť tohto špecifického apoštolátu.  Zdieľanie skúseností, metód a úsilia, ako aj metodológie a ciele, sú zhrnuté v nasledujúcich záveroch a odporúčaniach.

Uvádzame niektoré závery a odporúčania:

ZÁVERY
Pastorácia na ulici predstavuje prorocké svedectvo, nakoľko nie je vždy štruktúrovaná a nevyžaduje si nevyhnutne služby alebo špecifické inštitúcie, aby sa prinášalo posolstvo spásy. Evanjelium, keď sa vracia opäť na cesty, kde sa zrodilo, vyjadruje všetku svoju silu, a to  mnohými spôsobmi.
Stretnutie s Kristom je vždy osobné. Nájsť ho v tých, ktorí žijú a pracujú na cestách a uliciach je momentom individuálneho obrátenia, ktorý ponúka možnosť osobného svedectva.
Pre tých, čo trpia, a osobitne pre toho, kto trpí na ulici, je možné a potrebné určité  itinerárium viery. Jednako náš strach je často prvou prekážkou evanjelizácie.
V súčasnej kultúre chýba schopnosť chápať to, čo tvorí „osobu“, pokiaľ ide o porozumenie vzťahov. V každej situácii a v každom pastoračnom stretnutí je dôležité znovu objaviť hodnotu osoby, rešpektujúc jej vnútornú dôstojnosť.

Pastorácia účastníkov cestnej a železničnej dopravy
V našej spoločnosti sa neustále zvyšuje objem dopravy, či už ide o cestnú alebo železničnú. Nikde predtým tak nerástla potreba cestovať. Tento nárast je sprevádzaný aj  zvýšením stresových situácií, ktoré sa dotýkajú vodičov i pasažierov. Všeobecne to má za následok nárast cestných nehôd, pričom vznikajú materiálne škody a zranenia osôb, často s trvalými dôsledkami.
Medzi východnou a západnou Európu existuje zjavná dichotómia, pokiaľ ide o cestnú dopravu, bezpečnosť na železniciach a mieru úmrtnosti. Odlišná je tiež zodpovednosť vodičov kamiónov a autobusov, šoférov áut a služobného personálu na železnici  a požiadaviek na nich.
...
Oslobodenie žien z ulice
15.     Existuje mnoho žien, ktoré nelegálne emigrujú a v dôsledku toho padnú do sietí obchodu s ľuďmi. Dokonca sa stáva, že niektoré z nich umierajú počas cesty. Hlboké príčiny tejto migrácie sú často zhoršené chudobou, sprevádzanou nedostatkom informovanosti a vzdelania a potrebou počítať s možnosťou zárobku v cudzine.
16.     Je potrebné vytvoriť jasné rozlíšenie medzi obchodom s ľudskými osobami a ich pašeráctvom. Aj vtedy, keď situácia alebo kontext v cieľovej krajine sa zdajú byť totožné ako napr. v prípade prostitúcie, problémy kontroly a zneužitia zahrňujúce obchod s ľudskými bytosťami môžu prinášať úplne odlišný obraz.
17.     Źeny sú obeťami obchodu z rôznych príčin, počnúc od sexuálneho zneužívania, cez nútenú prácu alebo nútené domáce služby.
...

Pastorácia detí na ulici

30.     Treba jasne rozlíšiť medzi deťmi na ulici a deťmi ulice.
31.     Vytvárajú sa nové typológie detí ulice z dôvodu rozpadu rodín a nárastu mobility.
32.     Zodpovednosť vo vzťahu k deťom ulice môže byť často pripisovaná ich rodinám, no mnohé z nich sú nútené žobrať a zostávajú bez dozoru a výchovy.
...


Pastorácia osôb bez trvalého bydliska
45.     Pastorácia osôb bez domova je skutočnosťou, ktorá sa týka jednotlivcov v štádiu extrémnej chudoby, ale aj iných inštitúcií a jednotlivcov, ktoré nie sú do toho priamo zapojené.
46.     Hoci Cirkev nemôže vždy zasiahnuť primeraným spôsobom vo všetkých situáciách chudoby a nedostatku trvalého domova, má však neustále venovať pozornosť tomuto problému s cieľom vytvoriť formy partnerstiev a koordinácie disponibilných zdrojov.
47.     Popri formách viditeľnej chudoby, existuje veľký počet skrytých príčin marginalizácie a sociálneho vylučovania.
...

III.     ODPORÚČANIA
1.    Sila evanjelia je výbušná a nezadržateľná. Je neustále dôležité robiť gestá, ktoré by boli rozpoznateľné a pochopiteľné pre tých, čo sa nachádzajú na ulici, aby sme takto aj my mohli cez nich prijať evanjelium.
2.    Pastorácia účastníkov cestnej a železničnej dopravy je obohatená o zdieľanie skúseností a praxe počnúc od rôznych pastoračných perspektív a situácií. To má napomôcť k pochopeniu sily, ale aj hraníc našej spoluúčasti, ktoré je potrebné brať do úvahy.

...

V Ríme, 24. októbra 2009

1 PÁPEŹSKÁ RADA PRE PASTORÁCIU MIGRANTOV A ITINERANTOV: Smernice pre pastoráciu na cestách (ďalej len OPS): People on the Move: Supplemento 104 (2007).