Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo budhistom pri príležitosti sviatku Vesakh

Kresťania a budhisti: láska, obrana s podpora ľudského života 

 
Drahí priatelia budhisti,
1. V mene Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg vám všetkým zasielam srdečné pozdravy a blahoželania pri príležitosti slávenia sviatku Vesakh, ktorý ponúka nám kresťanom možnosť obnoviť priateľský dialóg a úzku spoluprácu s rôznymi tradíciami, ktoré reprezentujete.
2. Pápež František hneď na začiatku svojej služby potvrdil potrebu rozvíjať dialóg a priateľstvo medzi nasledovníkmi rozličných náboženstiev, pričom dodal, že „Cirkev si (...) uvedomuje zodpovednosť nás všetkých za svet, za celé stvorenie, ktoré máme milovať a chrániť. Môžeme urobiť veľa pre dobro tých, ktorí sú chudobní, slabí či trpiaci, a tak posilniť spravodlivosť, podporiť zmierenie a budovať mier“ (Stretnutie s predstaviteľmi cirkví, cirkevných spoločností a iných náboženstiev 20. marca 2013). V Posolstve na Svetový deň pokoja 2013 – po mottom „blahoslavení tí, čo šíria pokoj“ – sa píše: „Cestou na uskutočnenie spoločného dobra a pokoja je predovšetkým rešpektovanie ľudského života, v jeho rôznych rozmeroch, a to od jeho počatia, cez jeho rozvíjanie až po prirodzenú smrť. Skutočnými šíriteľmi pokoja sú teda tí, ktorí milujú, bránia a podporujú život vo všetkých jeho rozmeroch: osobnom, spoločenskom i transcendentnom. Život v plnosti je vrcholom pokoja. Kto chce pokoj, nemôže tolerovať nijaké atentáty a zločiny proti životu“ (n. 4).
3. Rád by som vyjadril úprimný rešpekt, ktorý Katolícka cirkev pociťuje voči vašej úctyhodnej náboženskej tradícii. Často konštatujeme súlad s hodnotami vyjadrenými vo vašich náboženských knihách, ako je napríklad úcta k životu, kontemplácia, ticho a jednoduchosť (porov. Verbum Domini, n. 119). Náš autentický bratský dialóg si vyžaduje, aby sme my, kresťania a budhisti, rozvíjali to, čo máme spoločné, osobitne hlbokú úctu k životu, ktorý zdieľame.
4. Drahí priatelia budhisti, vaše prvé prikázanie učí, že sa treba vyhnúť tomu, aby bol zničený život akejkoľvek bytosti, teda zakazuje sa usmrtiť seba samého i druhých. Uhlový kameň vašej etiky spočíva v láskavej prívetivosti voči všetkým bytostiam. My kresťania veríme, že jadro Ježišovho morálneho učenia má dve zložky: lásku k Bohu a lásku k blížnemu. Ježiš hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske“. A ďalej: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1823). A piate kresťanské prikázanie „nezabiješ“ je v dokonalom súlade s vaším prvým prikázaním. Nostra aetate učí, že „Katolícka cirkev nezavrhuje nič z toho, čo je v iných náboženstvách pravdivé a sväté“ (n. 2). Preto si myslím, že je pre kresťanov i budhistov naliehavo potrebné budovať na základe autentického dedičstva našich náboženských tradícií ovzdušie pokoja, a tak milovať, brániť a podporovať ľudský život.
5. Ako všetci vieme, napriek týmto vznešeným učeniam o posvätnosti ľudského života, zlo v rôznych podobách prispieva k dehumanizácii osoby, pričom sa oslabuje význam ľudskosti u jednotlivcov i v spoločnosti. Táto tragická situácia si vyžaduje, aby sme my, kresťania a budhisti, spojili svoje sily, odhalili nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú ľudský život, a oživili etické vedomie u našich nasledovníkov, čo prinesie morálne i duchovné obrodenie jednotlivcov i spoločenstiev, aby sa stali skutočnými šíriteľmi pokoja a aby milovali, bránili a podporovali ľudský život vo všetkých jeho rozmeroch.
6. Drahí priatelia budhisti, naďalej spolupracujme bratsky a s novým nadšením na zmierňovaní utrpenia ľudskej rodiny, brániac posvätnosť ľudského života. V tomto duchu vám ešte raz želám pokojný a radostný sviatok Vesakh.
 
Kardinál Jean-Louis Tauran

predseda

P. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ

sekretár