Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
PÁPEŽSKÁ RADA PRE MEDZINÁBOŽENSKÝ DIALÓG
 
Kresťania a moslimovia: Spoločne za ochranu bohoslužobných miest
 
POSOLSTVO K MESIACU RAMADÁN A K SVIATKU ‘ID Al-FITR
1141 H. / 2020 A.D.
 
Drahí moslimovia, bratia a sestry,
 
mesiac Ramadán je ústredným mesiacom vo vašom náboženstve, a preto je pre Vás tak drahým na osobnej, rodinnej i spoločenskej úrovni. Je to čas duchovného uzdravenia a napredovania, delenia sa s chudobnými a utužovania vzťahov s príbuznými a priateľmi.
 
Pre nás, vašich priateľov kresťanov, je to vhodný čas k tomu, aby sme s vami upevnili naše vzťahy prostredníctvom pozdravov, stretnutí a keď je to možné aj zdieľaním iftaru1. Ramadán a sviatok ‘Id al-Fitr sú tak osobitnou príležitosťou k tomu, aby mohlo vzrastať bratstvo medzi kresťanmi a moslimami. V tomto duchu zasiela Pápežská rada pre medzináboženský dialóg všetkým vám čo najsrdečnejšie pozdravy a žičenia.
 
Pokračujúc v našej vzácnej tradícii, chceme sa s vami podeliť o niektoré myšlienky, ktoré sú tohto roku zamerané na ochranu bohoslužobných miest.
 
Veľmi dobre vieme, že bohoslužobné miesta majú veľký význam v kresťanstve i islame, ako aj v iných náboženstvách. Pre kresťanov ako aj pre moslimov sú kostoly a mešity miestami určenými na osobnú i spoločnú modlitbu komunity. Sú postavené a zariadené takým spôsobom, aby umožňovali veriacemu človeku stíšiť sa, uvažovať a meditovať. Sú to miesta, kde sa človek môže zahĺbiť do vlastného vnútra a umožňujú mu tak zažiť v tichu skúsenosť s Bohom. Bohoslužobné miesto akéhokoľvek náboženstva je preto „domom modlitby“ (Iz 56, 7).
 
Bohoslužobné miesta sú tiež miestami duchovného prijatia, kde sa schádzajú aj stúpenci iných náboženstiev na osobitných slávnostiach ako sú svadby, pohreby, sviatky spoločenstva, atď. Keď sa zúčastňujú na týchto podujatiach v tichosti a s náležitou úctou k náboženským tradíciám veriacich daného náboženstva, tešia sa z pohostinnosti, ktorá im je preukazovaná. Táto prax je prednostným svedectvom, ktoré zjednocuje veriacich, bez toho, aby umenšovala alebo popierala to, čo ich odlišuje.
 
Z tohto hľadiska stojí za to pripomenúť slová pápeža Františka, ktoré povedal pri návšteve mešity Heydar Aliyev v Baku (Azerbajdžane) v nedeľu 2. októbra 2016: „Je to veľký znak, že sa stretávame v bratskom priateľstve na tomto mieste modlitby, znak, ktorý je prejavom harmónie, ktorú spoločne môžu budovať náboženstvá, počnúc od osobných vzťahov a dobrej vôle zodpovedných“.
 
V kontexte nedávnych útokov na chrámy, mešity a synagógy, spáchaných zlomyseľnými ľuďmi, pre ktorých sú bohoslužobné miesta obľúbnenými cieľmi ich slepého a nezmyselného násilia, je namieste uviesť, čo sa hovorí v „Dokumente o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“, podpísanom pápežom Františkom a Veľkým imámom mešity Al-Azhar, Dr. Ahmadom Al-Tayyebom, v Abu Dhabi 4. februára 2019: „Ochrana bohoslužobných miest – chrámov, kostolov a mešít – je povinnosťou garantovanou náboženstvami, ľudskými hodnotami, zákonmi i medzinárodnými dohodami. Každý pokus napadnúť tieto bohoslužobné miesta, alebo ich ohroziť prostredníctvom atentátov, výbuchov či iného poškodenia, predstavuje odklon od náboženského učenia, ako aj jasné porušenie medzinárodného práva“.
 
Keď oceňujeme úsilie medzinárodného spoločenstva, ktoré na rôznych úrovniach presadzuje ochranu bohoslužobných miest po celom svete, dúfame, že obojstranná úcta, vzájomný rešpekt a spolupráca posilnia putá úprimného priateľstva a poskytnú našim spoločenstvám ochranu bohoslužobných miest, aby sme pre budúce generácie mohli uchrániť základnú slobodu vyznávať svoju vieru.
 
V mene Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Vám opäť úctivo a v bratskom duchu zasielame priateľský pozdrav k nadchádzajúcemu mesiacu Ramadán a želáme radostné slávenie sviatku ‘Id al-Fitr.
 
Vo Vatikáne, 17. apríla 2020
 
Miguel Ángel kardinál Ayuso Guixot, MCCJ
predseda
 
Mons. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage
sekretár


___


1 Poznámka prekladateľa: iftar – bohatá večera po západe slnka počas Ramadánu.