Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo k sviatku Diwali 2009

Hinduisti a kresťania zaangažovaní do integrálneho ľudského rozvojaDrahí priatelia hinduisti,
1. Je pre mňa potešením opäť vám zaželať v mene Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg šťastný sviatok Diwali! Náboženské sviatky nám ponúkajú príležitosť oživiť si svoj vzťah k Bohu i medzi sebou navzájom. Pokým svoje mysle a srdcia dvíhame k Bohu, Najvyššiemu svetlu, nech tento sviatok svetiel posilní medzi nami priateľstvo a nech nám všetkým prinesie požehnanie radosti a pokoja.

2. Zachovávajúc tradíciu tejto Pápežskej rady, chcem sa s vami podeliť o myšlienky na tému, ktorá nás spoločne zaujíma, a preto navrhujem, aby sme sa tento rok zamysleli nad nutnosťou spolupracovať na integrálnom ľudskom rozvoji.

3. Integrálny ľudský rozvoj značí napredovať k opravdivému dobru každého jednotlivca, spoločenstva i spoločnosti, a to v každom jednom rozmere ľudského života: sociálnom, ekonomickom, politickom, intelektuálnom, emocionálnom, duchovnom i náboženskom. Pápež Pavol VI. ho opísal ako „integrálny rozvoj človeka a všetkých ľudí“ (Populorum progressio, 1967, n. 42) „z menej ľudských podmienok k ľudskejším podmienkam“ (tamtiež, n. 20). A pápež Benedikt XVI. nedávno napísal, že „integrálny ľudský rozvoj predpokladá zodpovednú slobodu človeka a národov“ (Caritas in veritate, n. 17).

4. Takýto autentický ľudský rozvoj sa dá dosiahnuť len prevzatím spoločnej zodpovednosti jedných za druhých a serióznym zapojením sa do aktívnej spolupráce. To vyplýva zo samotnej našej povahy ako ľudských bytostí a z našej príslušnosti k jedinej ľudskej rodine.

5. V procese integrálneho rozvoja je za ochranu ľudského života a rešpektovanie dôstojnosti a základných práv osoby zodpovedný každý, či už jednotlivec alebo spoločenstvo.

6. Úcta voči druhým zahŕňa aj uznávanie ich slobody: slobody svedomia, myslenia a náboženstva. Ľudia sú schopní stretávať jedni druhých a spolupracovať na pokroku ľudstva, iba keď cítia, že sú rešpektovaní vo svojej základnej voľbe ako náboženské bytosti. Dôsledkom toho je pokojnejší sociálny poriadok, ktorý napomáha rozvoj.

7. Integrálny ľudský rozvoj si vyžaduje aj politickú vôľu spoločne pracovať na zabezpečení väčšej ochrany ľudských práv a na mierovom spolužití. Rozvoj, sloboda a mier sú neoddeliteľne spojené a navzájom sa dopĺňajú. Trvalý mier a harmonické vzťahy sa vynárajú v atmosfére slobody; rovnako ako integrálny ľudský rozvoj sa uskutočňuje len v prostredí pokoja.

Preto sa všetci spolu spojme, ako ľudia dobrej vôle, aby sme rozohnali každú tmu, ktorá ukrýva pravdivú víziu spolužitia, náboženskej harmónie a integrálneho rozvoja všetkých ľudí.

Nech sa Diwali stane príležitosťou na slávenie nášho priateľstva a pevné ohlasovanie víťazstva dobra nad zlom, svetla nad tmou, a nech spoločne pracujeme na tom, aby bola nastolená epocha pravej slobody pre všetkých a integrálny ľudský rozvoj všetkých.

Ešte raz vám želám nádherný a radostný sviatok Diwali.

    kardinál Jean-Louis Tauran
    predseda    arcibiskup Pier Luigi Celata
    sekretár