Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre dialóg s náboženstvami

Posolstvo k sviatku Diwali 2010

Kresťania a hinduisti: za rast vzájomnej úcty, dôvery a spolupráce
 


Drahí priatelia hinduisti,
1. Podobne ako v minulosti aj teraz sa s vami spájame pri príležitosti slávenia sviatku Diwali, aby sme vám v mene Pápežskej rady pre dialóg s náboženstvami zaželali všetko najlepšie a veľa šťastia. Nech Boh, Najvyššie Svetlo, osvieti naše mysle, ožiari naše srdcia a posilní ľudské vzťahy v našich domovoch a v našich spoločenstvách! Všetkým želáme šťastné Diwali!
2. Pri tejto príležitosti by som sa chcel zamyslieť nad tým, ako najlepšie utužiť naše priateľstvo a spoluprácu tak, aby sa zaistil ich rast vo vzájomnej úcte a dôvere.
3. Úcta je tým správnym vzťahom voči dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá od prírody patrí každému človeku nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho uznania. Z tejto dôstojnosti vyplýva neodňateľné právo každého jednotlivca na ochranu pred akoukoľvek formou násilia, nedbanlivosti alebo ľahostajnosti. Vzájomná úcta sa preto stáva jedným zo základov pokojného a harmonického spolužitia a tiež pokroku v spoločnosti.
4. Dôvera, na druhej strane, posilňuje každý úprimný ľudský vzťah, či už osobný alebo spoločenský. Vzájomná dôvera okrem toho, že vytvára prostredie smerujúce k nárastu spoločného dobra, buduje aj presvedčenie, že sa môžeme jedni na druhých spoliehať pri dosahovaní spoločného cieľa.
5. Toto spoločné presvedčenie vytvára v jednotlivcoch i v spoločenstvách pripravenosť a ochotu na plodnú spoluprácu nielen pri konaní dobra vo všeobecnosti, ale aj pri zaoberaní sa vážnymi a nevyriešenými problémami dnešnej doby.
6. Pri aplikácii toho, čo sme povedali, na naše úsilie o rešpektovanie a podporovanie medzináboženského dialógu a vzťahov si dobre uvedomujeme, že úcta a dôvera nemôžu byť ponechané len na ľubovôľu, ale musia byť skutočnými piliermi, na ktorých stojí samotná budova nášho záväzku. Tento záväzok, ktorý zahŕňa všetkých nás – veriacich ľudí i tých, ktorí hľadajú Pravdu s otvoreným srdcom – slovami pápeža Benedikta XVI. znamená: „...stať sa spoločne tvorcami pokoja v úsilí o vzájomné pochopenie, úctu a lásku“ (Príhovor k delegátom iných cirkví, cirkevných spoločenstiev a iných náboženských tradícií, 25. apríla 2005).
Čím väčšie bude naše úsilie o medzináboženský dialóg, tým hlbšia bude naša vzájomná úcta a dôvera, ktorá nás potom povedie k rozvoju spolupráce a k spoločnému konaniu. Pápež Ján Pavol II., blahej pamäte, počas svojej prvej návštevy v Indii povedal: „Dialóg medzi členmi rozličných náboženstiev zdôrazňuje a prehlbuje vzájomnú úctu a pripravuje cestu pre priateľské vzťahy, ktoré sú rozhodujúce pri riešení problémov ľudského utrpenia“ (Príhovor k predstaviteľom iných ako kresťanských náboženstiev v Madrase v Chennai, 5. februára 1986).
7. Ako ľudia, ktorým leží na srdci dobro jednotlivcov i celých spoločností, by sme sa mali  zo všetkých síl usilovať o to, aby sa viac zviditeľnila kultúra podporujúca vzájomnú úctu, dôveru a spoluprácu.

Ešte raz vám všetkým zo srdca želám šťastné Diwali.

kardinál Jean-Louis Tauran
predseda
    arcibiskup Pier Luigi Celata
    sekretár