Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo k sviatku Diwali 2011

Kresťania a hinduisti: spoločne za náboženskú slobodu
   
Drahí priatelia hinduisti,
1. Pápežská rada pre medzináboženský dialóg vám s radosťou posiela svoje srdečné pozdravy k sviatku Diwali, ktorý sa tohto roku slávi 26. októbra. Nech Boh, zdroj všetkého svetla, ožiari vaše srdcia, vaše domovy i spoločenstvá, aby život v nich bol pokojný a prosperoval.
2. Pri tejto príležitosti ostávame verní našej tradícii a chceme sa s vami podeliť o niekoľko úvah. Tento rok vám predkladáme úvahu na tému náboženskej slobody, ktorá je v centre záujmu na mnohých miestach sveta. Naša pozornosť sa zameriava na tých členov ľudskej rodiny, ktorí sú na základe svojej náboženskej príslušnosti vystavení útokom, predsudkom, nenávistnej propagande, diskriminácii a prenasledovaniu. Odpoveďou na tieto konflikty v rôznych častiach sveta, ktoré majú náboženskú motiváciu, je práve náboženská sloboda. Uprostred násilia spôsobeného týmito konfliktami mnohí túžia po mierovom spolužití a po celkovom ľudskom rozvoji.
3. Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva zakorenené v dôstojnosti ľudskej osoby. Keď je ohrozená alebo popieraná, sú všetky ľudské práva ohrozené. Náboženská sloboda nutne zahŕňa vylúčenie akéhokoľvek donucovania zo strany jednotlivcov, skupín, spoločenstiev alebo inštitúcií. Hoci napĺňanie tohto práva zahŕňa slobodu každej osoby vyznávať, praktizovať a šíriť vlastné náboženstvo a vieru – či už verejne, alebo súkromne, individuálne alebo spoločne – zahŕňa aj vážnu povinnosť rešpektovať slobodu tých druhých zo strany občianskych autorít, jednotlivcov a skupín. Navyše zahŕňa i slobodu zmeniť vlastné náboženstvo.
4. Keď je náboženská sloboda rešpektovaná a podporovaná, umožňuje veriacim spolupracovať s ich spoluobčanmi na budovaní spravodlivého a humánneho spoločenského poriadku s väčším entuziazmom. No tam, kde je popieraná, potláčaná alebo deptaná, ja aj „nastoľovanie autentického a trvalého pokoja celej ľudskej rodiny“ potlačené a neúčinné (Benedikt XVI., Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 2011). Existuje veľa oblastí, v ktorých možno zvlášť prispieť k spoločnému dobru, ide napr. o obranu ľudského života a dôstojnosti rodiny, kvalitné vzdelanie mladých ľudí, čestné správanie v každodennom živote, ochranu prírodných zdrojov, a to sme vymenovali len niektoré z nich. Usilujme sa preto spojiť naše sily a podporiť náboženskú slobodu, považujúc ju za našu spoločnú povinnosť a žiadajúc od predstaviteľov štátov, aby nikdy neprehliadali náboženský rozmer ľudskej osoby.
5. Práve deň po tom, ako toho roku slávite Diwali, sa mnohí náboženskí predstavitelia zo všetkých kútov sveta spoja s pápežom Benediktom XVI. na púti v Assisi, aby obnovili úsilie o vybudovanie náboženských kanálov pokoja a súladu, ktoré začalo pred 25. rokmi pod vedením blahoslaveného Ján Pavla II.. Spojme sa v duchu s nimi s dôverou, že veriaci budú vždy pre celý svet požehnaním.
Z celého srdca vám želáme šťastné Diwali!

Jean-Louis Cardinale Tauran
predseda

Arcivescovo Pier Luigi Celata
sekretár