Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo k sviatku Diwali 2017

Kresťania a hinduisti: prekročiť hranice tolerancie 

 
Drahí priatelia hinduisti,
 
v mene Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg vám s potešením zasielame naše srdečné pozdravy ku sviatku Diwali, ktorý sa slávi 19. októbra, so želaním, aby táto slávnosť svetiel ožiarila vaše mysle i váš život, rozveselila vaše srdcia aj vaše domovy, posilnila vaše rodiny a spoločenstvá!
Uvedomujeme si, že vo svete sa dejú mnohé obdivuhodné veci, za ktoré sme vďační. Sme si však tiež vedomí ťažkostí, s ktorými sa naše spoločenstvá stretajú a ktoré nás hlboko znepokojujú. Jednou z výziev, ktorým musíme dnes čeliť, je rastúca netolerancia, ktorá zapríčiňuje je príčinou násilia v mnohých častiach sveta. Pri tejto príležitosti sa preto chceme zamýšľať na tým, ako môžu kresťania a hinduisti spoločne podporovať vzájomnú úctu medzi osobami – prekračujúc len toleranciu – aby pripravili pokojnejšiu a harmonickejšiu budúcnosť pre každú spoločnosť.
Tolerancia zaiste zahŕňa aj otvorenosť a trpezlivosť s inými, keď akceptujeme ich prítomnosť medzi nami. Ak sa však máme usilovať o trvalý pokoj a skutočnú harmóniu, nestačí len tolerancia. Potrebujeme tiež opravdivý rešpekt a pozornosť voči rozmanitosti kultúr a zvyklostí v rámci našich spoločenstiev, čo zasa prispieva k zdraviu a súdržnosti spoločnosti ako celku. Ak sa pluralizmus a rozmanitosť považujú za ohrozenie jednoty, vedie to k tragickej netolerancii a násiliu.
Rešpekt voči druhým je dôležitým liekom na netoleranciu, pretože zahŕňa pravé ocenenie ľudskej osoby a jej vlastnej vrodenej dôstojnosti. Vo svetle našej zodpovednosti za spoločnosť si podporovanie takéhoto rešpektu vyžaduje, aby sa rešpektovali rozličné spoločenské, kultúrne a náboženské zvyklosti a praktiky. Vyžaduje si to tiež uznanie neodcudziteľných práv ľudskej osoby, ako je právo na život, alebo právo vyznávať a praktizovať náboženstvo podľa vlastnej voľby.
Cesta vpred pre rôzne spoločenstvá sa teda musí vyznačovať vzájomným rešpektom. Pokým tolerancia len druhého chráni, rešpekt ide ďalej: podporuje pokojné spolužitie a harmóniu pre všetkých. Rešpekt vytvára priestor pre každú osobu a živí v nás pocit, že sa s druhými cítime „ako doma“. Namiesto rozdelenia a izolácie nám rešpekt umožňuje hľadieť na naše rozdiely ako na znak rozmanitosti a bohatstva ľudskej rodiny. Ako povedal pápež František, takto sa „rozdielnosť už viac nejaví ako ohrozenie, ale ako zdroj obohatenia“ (Príhovor na medzinárodnom letisku v Colombe, 13. januára 2015). Pri inej príležitosti vyzval pápež zodpovedných rehoľníkov a veriacich, aby mali „odvahu prijať rozdiely, pretože sa s tými, čo sú odo mňa kultúrne a nábožensky odlišní, sa nesmie zaobchádzať ako s nepriateľmi, ale majú byť prijatí ako spoločníci na ceste, v úprimnom presvedčení, že dobro každého spočíva v dobre všetkých“ (Príhovor k účastníkom Medzinárodnej konferencie o mieri, v konferenčnom centre Al-Azhar, Káhira, Egypt, 28. apríla 2017).
Preto sme všetci vyzvaní prekročiť hranice „tolerancie“ tým, že budeme rešpektovať jednotlivcov a komunity, pretože každý si želá a zaslúži byť ocenený v súlade so svojou vrodenou dôstojnosťou. To si vyžaduje budovať skutočnú kultúru rešpektu, ktorá dokáže podporovať riešenie konfliktov, budovanie mieru a harmonického života.
Zakorenení v našich vlastných duchovných tradíciách a zároveň spojení záujmom o jednotu a dobro všetkých ľudí, môžeme my, kresťania a hinduisti, spoločne s ostatnými veriacimi a ľuďmi dobrej vôle, podnecovať v našich rodinách a spoločenstvách, a tiež prostredníctvom náboženského vyučovania a komunikačných prostriedkov, rešpekt voči každej ľudskej osobe, zvlášť voči tým osobám medzi nami, ktoré sú inej kultúry a vierovyznania než naše. Takto prekročíme hranice tolerancie a budeme budovať harmonickú a pokojnú spoločnosť, v ktorej sú všetci rešpektovaní a podnecovaní k spolupráci na jednote ľudskej rodiny, každý svojím jedinečným prispením.
Zo srdca vám znovu prajeme radostné slávenie sviatku Diwali!
 
kardinál Jean-Louis Tauran 
predseda 
 
 
+ Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ 
sekretár