Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo ku koncu Ramadánu
‘Id al-Fitr’ 1431 H./2009 A. D.


Kresťania a moslimovia: spoločne premôcť násilie medzi veriacimi rôznych náboženstiev


Milí priatelia moslimovia!

1. ‘Id al-Fitr, sviatok, ktorý uzatvára Ramadán, je každoročne vhodnou príležitosťou, aby sme vám v mene Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg vyjadrili želanie pokoja a radosti.
Počas tohto mesiaca máte povinnosť modliť sa, postiť sa, pomáhať tým najnúdznejším, a tak posilňovať rodinné i priateľské vzťahy. Boh nech vás za toto úsilie odmení!

2. Teší ma poznanie, že veriaci iných náboženstiev, zvlášť kresťania, sú vám v týchto dňoch duchovne blízki, ako o tom svedčia priateľské stretnutia, ktoré často ponúkajú možnosť na rozhovory o náboženských témach. Rád by som veril, že aj toto posolstvo môže pozitívne prispieť k vašim reflexiám.

3. Musíme, žiaľ, konštatovať, že téma, ktorú tohto roku navrhla pápežská rada –  Kresťania a moslimovia: spoločne premôcť násilie medzi veriacimi rôznych náboženstiev – je najmä v niektorých oblastiach sveta veľmi aktuálna. Aj zmiešaná komisia pre dialóg, zriadená Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg a Stálou radou al-Azhar pre dialóg medzi monoteistickými náboženstvami, si ju pre svoje nedávne výročné stretnutie (Káhira 23. – 24. február 2010) vybrala ako predmet štúdia, zamyslenia a konfrontácie. Preto by som sa s vami rád podelil o niektoré závery zverejnené po skončení tohto stretnutia.

4. Za príčiny násilia medzi veriacimi rôznych náboženstiev možno označiť zneužívanie náboženstva na politické alebo iné ciele, diskrimináciu na základe národnosti alebo náboženskej príslušnosti, spoločenské rozdiely a napätia. Nevedomosť, chudoba, zaostalosť, či nespravodlivosť sú rovnako priamym či nepriamym zdrojom násilia nielen medzi náboženskými komunitami, ale aj v rámci nich. Kiež občianske a náboženské autority ponúknu svoju pomoc pri riešení podobných situácií s ohľadom na spoločné dobro celej spoločnosti. Občianske autority by mali uznať nadradenosť práva a zaistiť skutočnú spravodlivosť, aby zastavili tých, čo páchajú a podporujú násilie.

5. V tomto texte sa nachádzajú aj dôležité odporúčania: aby sme otvorili svoje srdcia vzájomnému odpusteniu a zmiereniu pre pokojné a plodné spolužitie; uznali, čo máme spoločné a čo nás odlišuje, ako základ kultúry dialógu; uznali a rešpektovali dôstojnosť a práva každej ľudskej bytosti bez ohľadu na etnickú a náboženskú príslušnosť; nevyhnutne vyhlasovali len spravodlivé zákony, ktoré zaistia základnú rovnosť pre všetkých; vychovávali k úcte, dialógu a bratstvu v rozličných výchovných priestoroch – doma, v školách, kostoloch i mešitách. Len v takomto svete budeme totiž schopní čeliť násiliu medzi veriacimi rozličných náboženstiev a podporovať pokoj a súlad medzi rôznymi náboženskými spoločenstvami. Náuka náboženských predstaviteľov, ale aj školské texty, ktoré sa snažia predstaviť náboženstvá objektívne, majú ako učenie v celku rozhodujúci význam pri výchove a formácii mladých.

6. Dúfam, že tieto úvahy, ako aj reakcie, ktoré vyvolajú u vás a pri vašich diskusiách s priateľmi kresťanmi, prispejú k napredovaniu čoraz úctivejšieho a pokojnejšieho dialógu. K tomu vám vyprosujem Božie požehnanie.


kardinál Jean-Louis Touran
predseda

arcibiskup Pier Luigi Celata
sekretár