Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo ku koncu Ramadánu


‘Id al-Fitr 1432 H./2011 A.D.

Kresťania a moslimovia: podporovať duchovný rozmer človeka


Drahí priatelia moslimovia!

Záver mesiaca Ramadán ponúka Pápežskej rade pre medzináboženský dialóg vítanú príležitosť zo srdca vám zaželať, aby úsilie, ktoré ste počas tohto mesiaca veľkodušne vynaložili, prinieslo očakávané duchovné ovocie.
Toho roku sme považovali za vhodné uprednostniť tému týkajúcu sa duchovného rozmeru človeka. Ide o skutočnosť, ktorej kresťania i moslimovia pripisujú prvoradý význam zoči-voči hrozbe materializmu a sekularizmu. Vzťah človeka k transcendentnu nie je v dejinách náhodným faktom, ale patrí k ľudskej prirodzenosti. Neveríme v náhodu, ale sme presvedčení – máme takú skúsenosť – že Boh nás vedie na našej ceste.
Napriek ich rozdielom uznávajú rovnako kresťania i moslimovia dôstojnosť ľudskej osoby, obdarenej právami i povinnosťami. Rovnako považujú rozum a slobodu za dary, ktoré majú veriacich povzbudzovať k uznávaniu hodnôt, ktoré majú spoločné, lebo sa zakladajú na samotnej ľudskej prirodzenosti.
Preto je odovzdávanie týchto ľudských a morálnych hodnôt mladým generáciám našou spoločnou záležitosťou. Našou úlohou je odhaliť im, že existuje tak dobro, ako aj zlo, že svedomie je svätyňou, ktorú treba rešpektovať, a že rozvíjanie duchovného rozmeru nás robí zodpovednejšími, solidárnejšími, prospešnejšími pre spoločné dobro.
Veľmi často sú kresťania i moslimovia svedkami zneucťovania toho, čo je sväté, a nedôvery zameranej voči tým, čo sa nazývajú veriacimi. Nemôžeme preto neodsúdiť všetky formy fanatizmu a zastrašovania, predsudkov a polemík, no tiež diskrimináciu, ktorej objektom sú veriaci tak v spoločenskom a politickom živote, ako aj v masmédiách.
Sme vám duchovne nablízku, drahí priatelia, vyprosujeme vám od Boha nové duchovné sily a úprimne vám želáme pokoj a šťastie.

kardinál Jean-Louis Tauran
predseda

arcibiskup Pier Luigi Celata
sekretár