Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg

Posolstvo na koniec Ramadánu


‘Id al-Fitr 1433 H./2012 A.D.


Vychovávať mladých kresťanov a moslimov k spravodlivosti a pokoju


Drahí moslimskí priatelia,

1. Slávenie sviatku ‘Id al-Fitr, ktorý uzatvára mesiac Ramadán, umožňuje Pápežskej rade pre medzináboženský dialóg s radosťou vám vyjadriť naše srdečné blahoželanie.
Tešíme sa s vami z tohto milostivého času, ktorý bol pre vás príležitosťou na prehĺbenie poslušnosti voči Bohu, a to pôstom i ďalšími zbožnými praktikami, ktoré sú rovnako vzácne aj nám.
V tomto roku by sme sa v našom spoločnom zamyslení chceli zamerať na výchovu mladých kresťanov a moslimov k spravodlivosti a pokoju, ktoré sú neoddeliteľne spojené s pravdou a slobodou.

2. Hoci je úloha výchovy zverená celej spoločnosti, ako viete, v prvom rade ide o špecifické výchovné pôsobenie rodičov a spolu s nimi celých rodín, škôl a univerzít, nezabúdajúc ani na tých, ktorí sú zodpovední za náboženský, kultúrny, spoločenský a ekonomický život, a tiež za spoločenské komunikačné prostriedky.
Ide o krásnu a zároveň ťažkú úlohu: pomôcť deťom a mladým ľuďom odhaliť a rozvíjať talenty, ktorými ich Stvoriteľ obdaril, a budovať zodpovedné ľudské vzťahy. Ohľadne úlohy vychovávateľov sa Jeho Svätosť pápež Benedikt XVI. nedávno vyjadril, že „sú viac ako kedykoľvek predtým potrební autentickí svedkovia, a nie iba rozdávači pravidiel a informácií… Svedok je ten, kto ako prvý prežíva cestu, ktorú navrhuje“ (Posolstvo na Svetový deň pokoja 2012). Pripomeňme tiež, že aj sami mladí sú zodpovední za svoju výchovu a za formáciu k spravodlivosti a pokoju.

3. Spravodlivosť určuje v prvom rade identita človeka ako osoby, ku ktorej treba pristupovať  v jej celosti; spravodlivosť preto nemožno redukovať len na jej komutatívnu a distributívnu formu. Nesmieme zabúdať, že spoločné dobro sa nedá dosiahnuť bez solidarity a bratskej lásky! Pre veriacich sa pravá spravodlivosť prežíva v priateľstve s Bohom, ktoré prehlbuje všetky ostatné vzťahy: so sebou samým, s inými ľuďmi i s celým stvorením. Veriaci tiež vyznávajú, že spravodlivosť má svoje korene v tom, že všetci ľudia sú Bohom stvorení a povolaní stať sa jednou rodinou. Takýto pohľad na veci, pri plnom rešpektovaní rozumu a otvorenosti voči transcendentnu, je naliehavou výzvou pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby zosúladili svoje práva a povinnosti.

4. V našom sužovanom svete sa výchova mladých k pokoju stáva naliehavo potrebnou. Aby sme sa tejto úlohy vedeli náležite ujať, musíme pochopiť, čo je pravou podstatou pokoja: nejde len o absenciu vojny alebo o rovnováhu medzi opačnými stranami, ale ide aj o dar od Boha a o nepretržité ľudské úsilie. Pokoj je ovocím spravodlivosti a lásky. Je dôležité, aby boli veriaci vo svojich spoločenstvách neustále aktívni, a to praktickým uplatňovaním súcitu, solidarity, spolupráce a bratskej lásky, aby mohli účinne prispieť k vyriešeniu veľkých výziev dneška, ako je harmonický rast, integrálny rozvoj, prevencia a riešenie konfliktov.

5. Na záver by sme chceli povzbudiť mladých moslimských a kresťanských čitateľov tohto posolstva, aby sa usilovali o pravdu a slobodu, a tak sa mohli stať skutočnými hlásateľmi spravodlivosti a pokoja, budovateľmi kultúry, ktorá rešpektuje dôstojnosť a práva každého občana. Vyzývame ich, aby boli trpezliví a vytrvalí pri uskutočňovaní týchto ideálov, nikdy sa neuchyľovali k pochybným kompromisom, vábivým skratkám alebo prostriedkom, ktoré len málo rešpektujú ľudskú osobu. Iba muži a ženy úprimne presvedčení o týchto požiadavkách budú schopní vybudovať spoločnosti, kde sa spravodlivosť a pokoj stanú realitou.
Nech Boh naplní pokojom a nádejou srdcia, rodiny a spoločenstvá tých, ktorí túžia stať sa „nástrojmi pokoja“!
Šťastné sviatky všetkým vám!

Vatikán 3. augusta 2012

    kardinál Jean Louis Tauran
    predseda

    arcibiskup Pier Luigi Celata
    tajomník