Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Cestovanie a doprava: z imaginárneho sveta Jula Verna do reality 21. storočia
 
Jeho najctihodnejšej Eminencii
kardinálovi Stephenovi Fumiovi Hamaovi,
predsedovi Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich
 
Pán kardinál,
 
slávenie Svetového dňa turizmu, pripadajúceho na 27. septembra, ponúka najvyššiemu kňazovi Benediktovi XVI. príležitosť zaslať srdečné pozdravy tým, ktorí sú súčasťou veľkého sveta turizmu, a prejaviť im pastoračnú starostlivosť Cirkvi. Svetová organizácia cestovného ruchu vybrala na túto príležitosť zaujímavú tému – Cestovanie a doprava: z imaginárneho sveta Jula Verna do reality 21. storočia.
Literát, cestovateľ a spisovateľ so živou obrazotvornosťou Jules Verne vedel vo svojich dielach inteligentne spojiť fantáziu s vedeckými poznatkami svojej doby. Jeho skutočné alebo imaginárne cesty predstavujú výzvu nahliadnuť do nového geografického atlasu a zodpovedne i ľudsky čeliť hraniciam, ktoré už nemôžu ostať skryté. Koncom 19. storočia totiž tieto hranice, vytvorené dominantnou kultúrou a predstavou, že európskym Západom sa všetko začína i končí, Verne prekročil na svojej neuveriteľnej ceste.
Avšak i dnes jestvujú prekážky, ktoré treba prekonať, ak chceme, aby turistická ponuka, ktorá je výsledkom cestovania a dopravy, bola dostupná všetkým. Nové, neslýchané možnosti cestovania čoraz modernejšími a rýchlejšími prostriedkami môžu urobiť z turizmu vhodnú príležitosť na vzájomné podelenie sa o dobrá zeme i kultúry. V storočí, ktoré nasledovalo po smrti Jula Verna, sa mnohé z jeho fantázie stalo dostupným a veľa jeho predstáv nadobudlo konkrétnu podobu. Uskutočnil sa sen bezhraničnej turistiky, ktorá by mohla prispieť k vytvoreniu lepšej budúcnosti ľudstva.
V súvislosti s turizmom treba však mať stále na pamäti aj etické požiadavky. Dôležité je, aby sa tí, ktorí v tejto oblasti nesú zodpovednosť – politici, zákonodarcovia, členovia vlád a finančníci –, usilovali podporiť pokojné vzájomné stretanie sa národov, a to zaistením bezpečnosti a zjednodušením komunikácie. Podporovatelia cestovného ruchu, organizátori pracujúci v tejto oblasti majú vytvárať štruktúry zaisťujúce, že turizmus zostane zdravý, populárny a ekonomicky udržateľný, pričom im má byť vždy jasné, že v každej aktivite – a teda aj v turistike – musí zostať v kontexte hľadania spoločného dobra vždy na prvom mieste úcta k ľudskej bytosti. Kto cestuje za turistikou, musí byť vedený túžbou stretnúť sa s druhými, rešpektujúc ich v osobnej, kultúrnej i náboženskej odlišnosti; musí byť pripravený otvoriť sa dialógu a pochopeniu a svojím správaním sprostredkovať pocity úcty, solidarity a pokoja.
Veľmi významnú úlohu zohrávajú aj kresťanské spoločenstvá: prijímanie turistov ich má zaväzovať k tomu, že im poskytnú možnosť objaviť Kristovo bohatstvo, stelesnené nielen v pamätihodnostiach a dielach cirkevného umenia, ale aj v každodennom živote živej Cirkvi. A napokon, už od počiatku kresťanstva umožňovalo cestovanie aj šírenie Kristovej dobrej zvesti do každého kúta sveta.
     So želaním, aby nastávajúci Svetový deň turizmu priniesol očakávané ovocie, prisľúbil Svätý Otec Benedikt XVI. svoju modlitbu na tento úmysel a všetkým zasiela zo srdca svoje apoštolské požehnanie.
Využívam túto príležitosť, aby som Vám vyjadril svoju hlbokú úctu, Vám v Pánovi oddaný

    kardinál Angelo Sodano,
    štátny sekretár

Vo Vatikáne 16. júla 2005