Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

KONGREGÁCIA PRE BOŹÍ KULT
A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ


List Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí

o preklade „pro multis“
pri konsekračných slovách nad kalichom


Prot. N. 467/05/L   
Rím, 17. októbra 2006


Eminencia/Excelencia,
v júli 2005 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v súlade s Kongregáciou pre náuku viery, zaslala list všetkým predsedom biskupských konferencií, v ktorom ich požiadala, aby vyjadrili svoju kvalifikovanú mienku o preklade výrazu „pro multis“ v rozličných národných jazykoch, ktorý sa nachádza v konsekračnej formule najsvätejšej Kristovej krvi počas slávenia svätej omše (porov. Prot. N. 467/05/L , 9. júla 2005).
Odpovede, prijaté od biskupských konferencií, preštudovali obe hore uvedené Kongregácie a výslednú správu zaslali Svätému Otcovi. Podľa jeho rozhodnutia sa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí obracia na Vás, Eminencia/Excelencia, a dáva nasledovné vyjadrenie:

1. Text, ktorý zodpovedá slovám „pro multis“, uchovávaný Cirkvou, konštituuje formulu, ktorá bola používaná po latinsky v rímskom obrade už od prvých storočí. V posledných tridsiatich rokoch však niektoré texty, ktoré boli schválené v moderných jazykoch, prekladajú tento výraz interpretatívnou formou: „for all“ [za všetkých*], „per tutti“ [za všetkých*] alebo ekvivalentne týmto výrazom.

2. Neexistuje žiadna pochybnosť o platnom slávení svätých omší, pri ktorých bola použitá formula riadne schválená, obsahujúca ekvivalentný výraz slovám „za všetkých“, tak ako to už raz prehlásila Kongregácia pre náuku viery (porov. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de sensu tribuendo adprobationi versionum formularum sacramentalium, 25 Ianuarii 1974, AAS 66 [1974], 661). Vskutku, výraz „za všetkých“, vyjadrený v texte, nepochybne zodpovedá správnej interpretácii úmyslu Pána. Je predsa dogmou viery, že Kristus zomrel na kríži za všetkých mužov a všetky ženy (porov. Jn 11,52; 2 Kor 5,14-15; Tit 2,11; 1Jn 2,2).

3. Existujú však mnohé argumenty v prospech presnejšieho prekladu tradičného výrazu „pro multis“:

a. Synoptické evanjeliá (Mt 26,28; Mk 14,24) majú špecifický odkaz na „mnohých“ (polloi), za ktorých Pán vykonáva svoju obetu, tento výraz bol daný do popredia niektorými exegétmi vzhľadom na slová proroka Izaiáša (Iz 53, 11-12). Bolo by naozaj možné povedať v súlade s evanjeliovými textami „za všetkých“ (porov. Lk 12, 41), avšak formula daná v slovách ustanovenia je „za mnohých“ a takto boli tieto slová verne preložené vo väčšine moderných biblických prekladov.

b. Rímsky obrad v latinskom jazyku v slovách premenenia nad kalichom vždy používal termín „pro multis“, a nikdy nie „pro omnibus“.
c. Anafory východných obradov v gréčtine, v sýrčine, v arménčine, v slovanských jazykoch používajú vo svojich jazykoch slovný ekvivalent latinského „pro multis“.

d. Preklad „za mnohých“ je verným prekladom latinského „pro multis“, zatiaľ čo preklad „za všetkých“ je skôr spôsob vysvetlenia, ktorý patrí do oblasti katechézy.

e. Výraz „za mnohých“, hoci zostáva otvorený zahrnutiu každej ľudskej osoby do plánu spásy, okrem toho vyjadruje aj fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka. Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý a dostať/prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote, a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že sú „mnohí“.

f. V súlade s inštrukciou Liturgiam authenticam by sa malo vyvinúť úsilie, aby sme boli vernejší latinským textom v typických vydaniach liturgických kníh.

Biskupské konferencie tých štátov, kde sa používa výraz „za všetkých“ alebo jeho ekvivalent, sú teda pozvané uskutočniť v najbližšom roku alebo v najbližších dvoch rokoch nevyhnutnú katechézu pre veriacich vzhľadom na túto otázku, aby ich pripravili na uvedenie presného prekladu výrazu „pro multis“ do národného jazyka, napr. „for many“ [za mnohých*], „per molti“ [za mnohých*] v budúcom vydaní Rímskeho misála, ktorý biskupi a Svätá stolica schvália na používanie v týchto krajinách.

S výrazom mojej najvyššej úcty a pozornosti voči Vašej Eminencii/Vašej Excelencii zostáva v Kristovi


Francis Kard. Arinze
prefekt

Mons. Mario Marini
      podsekretár


Originál: Notitiæ 43 (2006) 441 – 443
Preklad z taliančiny: SLLic. Pavol Zvara
Jazyková úprava: Mgr. Erika Brezánska

Text prevzatý z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 19 (2009) 137 – 139


*poznámka prekladateľa