Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Apoštolská penitenciária


URBIS ET ORBIS
DEKRÉT


Dar posvätných odpustkov obohatí špeciálne pobožnosti,
ktoré sa budú konať počas Roku kňazov, vyhláseného ku cti sv. Jána Márie Vianneya


Blíži sa deň, v ktorom si pripomenieme 150. výročie zbožného odchodu do neba svätého Jána Márie Vianneya, farára z Arsu, ktorý bol tu na zemi obdivuhodným stelesnením pravého pastiera v službe Kristovho stáda.
Jeho príklad je vhodný na povzbudenie veriacich a najmä kňazov, aby napodobňovali jeho čnosti, a preto Svätý Otec Benedikt XVI. ustanovil, že sa pri tejto príležitosti bude v celej Cirkvi sláviť od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 špeciálny Rok kňazov, počas ktorého sa budú kňazi väčšmi upevňovať vo vernosti Kristovi zbožnými meditáciami, posvätnými úkonmi a ďalšími vhodnými skutkami.
Toto posvätné obdobie sa začne slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v deň modlitieb za posvätenie kňazov, keď bude pápež sláviť vešpery pred posvätnými relikviami sv. Jána Márie Vianneya, ktoré do Ríma privezie biskup z Belley-Arsu. A opäť sám Svätý Otec zakončí Rok kňazov na Námestí sv. Petra za prítomnosti kňazov z celého sveta, ktorí si tam obnovia svoju vernosť Kristovi a vzájomné puto bratstva.
Kňazi nech sa usilujú modlitbami a dobrými skutkami získať od najvyššieho a večného Kňaza Krista milosť, aby vyžarovali vieru, nádej, lásku a ďalšie čnosti a aby svojím spôsobom života, ale aj svojím zovňajškom ukazovali, že sa naplno zasvätili duchovnému dobru ľudu; to je to, čo Cirkvi vždy ležalo a leží na srdci.
Na istejšie dosiahnutie tohto vytúženého cieľa veľmi poslúži dar posvätných odpustkov, ktorý Apoštolská penitenciária týmto dekrétom, vydaným v súlade s prianím pápeža, na obdobie Roku kňazov láskavo udeľuje:
A. – Kňazom, ktorí opravdivo ľutujú svoje hriechy a ktorí sa v ktorýkoľvek deň budú zbožne modliť aspoň ranné chvály alebo vešpery pred Najsvätejšou sviatosťou vystavenou k verejnej úcte alebo vo svätostánku a podľa príkladu sv. Jána Márie Vianneya sa budú ochotne a veľkoryso venovať vysluhovaniu sviatostí, najmä sviatosti zmierenia, budú v Bohu milostivo udelené úplné odpustky, ktoré budú môcť získať aj pre svojich zomrelých spolubratov, a to formou príhovornej modlitby, pokiaľ v súlade s platnými predpismi pristúpia ku sviatostnej spovedi a k svätému prijímaniu, a pokiaľ sa pomodlia na úmysel Svätého Otca.
Kňazom budú okrem toho udelené čiastočné odpustky, ktoré budú môcť získať aj pre zomrelých spolubratov, kedykoľvek sa zbožne pomodlia riadne schválené modlitby za vedenie svätého života a za sväté plnenie povinností, ktoré im boli zverené.
B. – Všetkým veriacim, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, a ktorí sa v kostole alebo v kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov Cirkvi modlitby Ježišovi Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi – a tiež akýkoľvek dobrý skutok, urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca, budú udelené úplné odpustky, pokiaľ sa vyznali zo svojich hriechov vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca: v deň začatia a ukončenia Roku kňazov, v deň 150. výročia zbožnej smrti svätého Jána Márie Vianneya a tiež na prvý štvrtok v mesiaci alebo v iný deň stanovený miestnymi ordinármi na úžitok veriacich.
Bolo by veľmi vhodné, aby samotní kňazi poverení pastoráciou viedli v katedrálnych a farských kostoloch takéto pobožnosti, slávili svätú omšu a spovedali veriacich.
Starým, chorým a všetkým, ktorí z oprávnených dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a ich duša je zbavená akéhokoľvek hriechu a majú úmysel splniť tri obvyklé podmienky hneď ako to bude možné, budú tiež udelené úplné odpustky v ich vlastnom dome alebo tam, kde ich táto prekážka zadržala, ak sa v uvedených dňoch pomodlia za posvätenie kňazov a v dôvere obetujú svoje choroby a životné ťažkosti Bohu prostredníctvom Márie, Kráľovnej apoštolov.
Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života.
Tento dekrét platí po celú dobu trvania Roku kňazov, napriek akémukoľvek opačnému ustanoveniu.
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 25. apríla, na sviatok sv. Marka, evanjelistu, roku 2009 od vtelenia Pána.
Kardinál James Francis Stafford,
najvyšší penitenciár

+ Gianfranco Girotti OFMConv,
titulárny biskup Mety, regent