Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
URBIS ET ORBIS
DEKRÉT

Pri príležitosti dvetisíc rokov od narodenia sv. apoštola Pavla
sa udeľujú špeciálne odpustky.

Pred nastávajúcim liturgickou slávnosťou kniežat apoštolov sa najvyšší veľkňaz vedený pastoračnou starostlivosťou chce včas postarať o duchovné poklady, ktoré majú byť veriacim poskytnuté na ich posvätenie, aby pri tejto posvätnej a šťastnej príležitosti – počnúc prvými vešperami spomínanej slávnosti na počesť apoštola národov, ktorého dvojtisíce výročie narodenia sa teraz blíži – s ešte väčším zápalom mohli obnoviť a posilniť svoje nadprirodzené úmysly na dosiahnutie spásy.

Dar odpustkov, ktorý rímsky veľkňaz ponúka univerzálnej Cirkvi, vyrovnáva cestu pre prijatie najvyššieho stupňa vnútorného očistenia, ktoré v srdciach veriacich, vzdávajúc česť blahoslavenému apoštolovi Pavlovi, rozmnožuje nadprirodzený život a jemne ich vedie k tomu, aby prinášali ovocie dobrých skutkov.

Preto táto Apoštolská penitenciária, ktorej Svätý Otec zveril úlohu pripraviť a zredigovať dekrét o udeľovaní a získavaní odpustkov – ktoré týmto dekrétom vydaným v súlade s pápežovým želaním nadobúdajú platnosť počas celého trvania Roku sv. Pavla – s láskou udeľuje nasledujúce milosti:

I. Všetkým jednotlivým veriacim, ktorí opravdivo ľutujú, náležite očistení prostredníctvom sviatosti zmierenia a posilnení svätým prijímaním, a ktorí pobožne navštívia ako pútnici pápežskú Baziliku sv. Pavla na Ostijskej ceste  a pomodlia sa na úmysel Svätého Otca, sa udeľujú úplné odpustky dočasných trestov za ich hriechy, ak predtým dostali od nich sviatostné rozhrešenie a boli im odpustené.
Úplné odpustky môžu veriaci získať tak pre seba samých, ako aj pre zomretých toľkokrát, koľkokrát budú vykonané spomínané skutky; stále však zostáva v platnosti norma, že úplné odpustky možno získať len raz za deň.
Aby modlitby predkladané počas týchto posvätných návštev viedli a povzbudzovali duše veriacich k intenzívnejšiemu uctievaniu pamiatky sv. Pavla, stanovuje a nariaďuje sa nasledovné: okrem toho, že veriaci prednesú pred oltárom Najsvätejšej sviatosti svoje prosby a pobožne sa pomodlia Otčenáš a Verím v Boha, pridajú aj zbožné vzývania na česť Blahoslavenej Panny Márie a sv. Pavla. Pritom  nech je táto pobožnosť vždy úzko spojená s pamiatkou prvého medzi apoštolmi, sv. Petra.

II. Veriaci kresťania rôznych miestnych cirkví, ktorí splnia obvyklé podmienky (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a sú bez akejkoľvek náklonnosti na hriech, môžu získať úplné odpustky, ak sa pobožne zúčastnia na verejnej bohoslužbe alebo na pobožnosti k úcte apoštola národov: a to v deň, keď sa na všetkých posvätných miestach slávnostne otvára alebo ukončuje Rok sv. Pavla; v iné dni, stanovené miestnym ordinárom, na miestach zasvätených sv. Pavlovi, alebo pre úžitok veriacich aj na iných miestach určených týmto ordinárom.

III. Veriaci, ktorým prekáža choroba alebo iná legitímna a vážna príčina, vždy však s dušou oslobodenou od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť obvyklé podmienky hneď, ako to bude možné, môžu tiež získať úplné odpustky, keď sa duchovne pripoja k jubilejnému sláveniu na počesť sv. Pavla, pričom ponúknu Bohu svoje modlitby a utrpenie za jednotu kresťanov.
Aby sa veriacim uľahčil prístup k týmto nebeským milostiam, kňazi splnomocnení kompetentnou cirkevnou autoritou vykonávať spovede, majú byť ochotne a veľkodušne k dispozícii, a prijať ich.

Tento dekrét má platnosť iba počas trvania Roku sv. Pavla. Bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 10. mája, v 2008. roku od vtelenia Pána, na vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

J. Em. kardinál James Francis Stafford,
najvyšší penitenciár

Gianfranco Girotti OFMConv.,
titulárny biskup Mety, regent