Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie Pápežskej akadémie vied: Summit o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike
 
 
My dolupodpísaní účastníci Samitu Pápežskej akadémie vied o obchodovaní s orgánmi, v súlade s rezolúciami Organizácie Spojených Národov a Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, Vatikánskeho Samitu starostov z roku 2015 podpísaného starostami miest z celého sveta,  Spoločnou deklaráciou náboženských lídrov proti modernému otroctvu z roku 2014 a učiteľským úradom pápeža Františka, ktorý na Samite sudcov o obchodovaní s ľuďmi a organizovanom zločine v júni 2016 vyhlásil, že obchodovanie s orgánmi a obchodovanie s ľuďmi za účelom odňatia orgánov sú „skutočné zločiny proti ľudskosti, ktoré musia za také uznať všetci náboženskí, politickí a spoločenskí predstavitelia, a národná i medzinárodná legislatíva“, vyjadrujeme svoje odhodlanie bojovať s týmto zločinom proti ľudskosti všetkými dostupnými prostriedkami a spojeným úsilím všetkých zúčastnených strán vo svete.
Chudoba, nezamestnanosť a nedostatok sociálno-ekonomických príležitostí sú faktory, ktoré robia ľudí bezbrannými voči obchodovaniu s orgánmi a obchodovaniu s ľuďmi za účelom odobrania odobratia orgánov. Chudobní ľudia sa stávajú obeťami metód obchodovania s orgánmi, keď sú v beznádejnej snahe o lepší život navádzaní na predaj svojich orgánov. V rovnakej beznádeji sa nachádzajú aj pacienti, ktorí sú ochotní zaplatiť obrovské sumy a cestovať do cudzích krajín ako „transplantační“ turisti, aby získali orgán, ktorý ich môže udržať pri živote – vedomí si krátkodobých i dlhodobých dôsledkov komerčnej transplantácie. Bezohľadní obchodníci a zdravotníci umožňujú obchodovanie s orgánmi, nehľadiac na ľudskú dôstojnosť. Operácie sa vykonávajú v nelegálnych zariadeniach, ktoré tajne slúžia na transplantačnú turistiku. K obchodovaniu s orgánmi však môže dôjsť aj v legitímnych zariadeniach, keď sa jednotlivci, ktorí sú ochotní predať svoje orgány, v transplantačných centrách prezentujú ako príbuzní či altruistickí priatelia prijímateľa. Médiá významne prispeli k informovaniu verejnosti o týchto veciach, keď poukázali na tragickú situáciu obetí obchodovania tým, že zverejnili svoje nezávislé šetrenia trestných činov súvisiacich s transplantáciami, korupciou zdravotníkov a nezákonnými zariadeniami.
Mnohé medzinárodné právne nástroje definujú, odsudzujú a kriminalizujú uvedené praktiky, menovite Protokol OSN proti obchodovaniu s ľuďmi (Palermský protokol), Dohovor Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi a Dohovor Rady Európy o boji proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi. Podporujeme tieto dokumenty, ktoré hlásajú, že profesionáli zaoberajúci sa transplantáciami, ktorí páchajú tieto činy, alebo k nim navádzajú, sa musia za svoje konanie zodpovedať, či už sa skutky stali na domácej pôde, alebo v zahraničí.
Právne nástroje z nedávnej minulosti predstavujú dôležité prepojenie s prichádzajúcou inovatívnou politikou boja proti sociálnej nerovnosti. Obchod s ľuďmi za účelom odobrania orgánov a nelegálne obchodovanie s nimi je v protiklade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, schválenou Valným zhromaždením OSN. Ide totiž o otázku ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, keďže chudobní sú zneužívaní pre svoje orgány, no na druhej strane, nemajú šancu získať transplantát, keď ho potrebujú. Jeffrey Sachs napísal, že  „udržateľný rozvoj potvrdzuje, že ekonomická politika funguje najlepšie, pokiaľ sa zameriava súčasne na tri veľké oblasti: prvou je podpora ekonomického rastu a dôstojnej práce, druhou je podpora sociálnej rovnosti žien, chudobných a menšín a treťou je podpora udržateľnosti životného prostredia“. Krajiny v ozbrojenom konflikte, ktorým chýba vnútorná stabilita, sa ľahko môžu stať miestom kriminality súvisiacej s transplantáciami.
 Zdravotnícki profesionáli dosiahli pokrok obmedzení nelegálneho obchodu s orgánmi prostredníctvom Istanbulského dohovoru. Napriek tomu je však na svete naďalej veľa destinácií spojených s transplantačným turizmom, pretože tam neexistuje adekvátna legislatíva na obmedzenie tejto kriminality a na ochranu chudobných a bezbranných, alebo sa existujúca legislatíva nevyužíva dostatočne. Táto prax pretrváva aj preto, že niektoré štáty vo svojej zodpovednosti zabezpečiť potreby svojich občanov pri poskytovaní transplantátov zlyhávajú.
Preto sa my dolupodpísaní, berúc do úvahy ciele OSN vzhľadom na udržateľný rozvoj, Palermský protokol OSN proti obchodovaniu s ľuďmi, Rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (2004 a 2010), Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, Dohovor Rady Európy proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi, Madridskú rezolúciu o darcovstve a transplantácii orgánov a Istanbulskú deklaráciu, a tiež s ohľadom na údaje o nezákonnom obchode s orgánmi, predložené na tomto Samite Pápežskej akadémie vied o obchodovaní s orgánmi, zaväzujeme bojovať proti týmto nelegálnym a nemorálnym praktikám, nasledujúc usmernenia pápeža Františka ohľadom boja s nelegálnym obchodom s ľuďmi a ľudskými orgánmi vo všetkých jeho odsúdeniahodných podobách.
Navrhujeme národným, regionálnym a miestnym vládam, ministerstvám zdravotníctva, súdnictvu a náboženským predstaviteľom, profesionálnym zdravotníckym organizáciám a širokej verejnosti, aby všade vo svete zaviedli do praxe nasledujúce odporúčania Samitu Pápežskej akadémie vied o obchodovaní s orgánmi:
  
1. Aby všetky národy a kultúry uznali obchodovanie s ľuďmi za účelom odobrania orgánov a obchodovanie s orgánmi, ktoré v sebe zahŕňa využívanie orgánov popravených väzňov, a tiež platenie darcom alebo príbuzným zosnulých darcov za zločin, ktorý by mal byť celosvetovo odsúdený a právne sankcionovaný na národnej i medzinárodnej úrovni.
2. Aby náboženskí predstavitelia podporovali etické darovanie orgánov a odsúdili obchodovanie s ľuďmi na odoberanie orgánov a obchod s nimi.
3. Aby národy poskytovali zdroje na dosiahnutie sebestačnosti v darcovstve orgánov na národnej úrovni – s adekvátnou regionálnou spoluprácou – pri súčasnom znížení potreby transplantácií cez preventívne opatrenia a zlepšenie dostupnosti národných transplantačných programov etickým a regulovaným spôsobom.
4. Aby vlády vytvorili právny rámec, ktorý poskytuje jasný základ pre prevenciu a sankcionovanie zločinov súvisiacich s transplantáciami a chráni obete bez ohľadu na to, kde boli tieto zločiny spáchané – napríklad tým, že sa stanú zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi.
5. Aby zdravotní pracovníci vykonávali etickú a lekársku previerku darcov a príjemcov, ktorá by zohľadňovala krátkodobé a dlhodobé dôsledky transplantácie.
6. Aby vlády vytvorili registre o každom nadobudnutí orgánov a transplantátov, ktoré sa uskutočnili pod ich právomocou, ako aj o všetkých transplantáciách, ktoré podstúpili ich občania a rezidenti, i keď sa nachádzajú mimo ich jurisdikcie, a aby následne tieto údaje poskytli medzinárodným databázam.
7. Aby vlády vytvorili právny rámec, ktorý by zdravotníckym a iným pracovníkom umožňoval odovzdávanie si informácií o podozrivých prípadoch zločinov súvisiacich s transplantáciami – pri zachovaní ich profesionálnych povinností voči pacientom.
8. Aby zodpovedné autority za podpory právneho systému prešetrovali transplantácie, ktoré sú podozrivé zo súvislosti s kriminálnym činom, ktorý sa udial v ich jurisdikcii, alebo za účasti ich občanov alebo rezidentov v inej jurisdikcii.
9. Aby zodpovedné orgány, poskytovatelia poistenia a charity nepokrývali náklady transplantačných procedúr, ktorých súčasťou je obchodovanie s ľuďmi za účelom odňatia orgánu alebo nelegálneho obchodovania s orgánmi.
10. Aby zdravotnícke profesionálne organizácie zapojené do transplantácií viedli svojich členov k poznaniu a rešpektovaniu právnych nástrojov a medzinárodných usmernení zameraných proti nelegálnemu obchodu s orgánmi a obchodovaniu s ľuďmi za účelom odňatia orgánov.   
11.   Aby Svetová zdravotnícka organizácia, Rada Európy, agentúry Organizácie spojených národov – vrátane Úradu OSN pre drogy a kriminalitu – a ďalšie medzinárodné inštitúcie spolupracovali na vytvorení komplexného súboru informácií o zločinoch súvisiacich s transplantáciami, aby bolo možné jasnejšie pochopiť ich podstatu a dosah, ako aj organizáciu zločineckých sietí, ktoré sú do nich zapojené.
 
 
Signatári

1. Chancellor Marcelo Sánchez Sorondo, Kancelár Pápežskej akadémie vied
2. Jeremy Chapman, Riaditeľ Oddelenia Medicíny a Rakoviny Westmead Hospital, Sydney, Austrália
3. Alex Capron, USC University Professor Scott H. Bice Chair in Healthcare Law, Policy and Ethics (Gould School of Law) Professor of Medicine and Law (Keck School of Medicine) Co-Director, Pacific Center for Health Policy and Ethics
4. José Nuñez, Medical Director Donation and Transplant program of the World Health Organization WHO Geneva, Switzerland
5. Beatriz Domínguez Gil, Medical Officer Organización Nacional de Trasplantes Madrid, Spain
6. Francis Delmonico, New England Organ Bank Professor of Surgery, Harvard Medical School Massachusetts General Hospital Boston, MA, USA
7. Gustavo Vera, MP City of Buenos Aires, Argentina
8. Marta López Fraga, Scientific Officer European Committee on Organ Transplantation (CD-P-TO) European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), Council of Europe
9. Mirela Busic, Head of Department for Special Health Care and Transplantation, Ministry of Health of the Republic of Croatia
10. Branko Hrvatin, President Supreme Court of Croatia Zagreb, Croatia
11. Aimee Comrie, Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC, Vienna, Austria
12. Dominique Martin, Senior Lecturer in Health Ethics and Professionalism at Deakin University Geelong, Australia
13. Elmi Muller, Department of Surgery, Groote Schuur Hospital University of Cape Town, South Africa
14. Annika Tibell, Chief Physician, PMO, new Karolinska, Karolinska University Hospital Adjunct professor Medical Ethics, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden
15. Emanuele Cozzi, Italian National Transplant Centre,  Italy
16. Gilad Erlich, Senior Criminal Prosecutor District Attorney of the Central Region (Greater Tel Aviv), Israel
17. Axel Rahmel, Medical board German Organ Transplantation Foundation, Frankfurt am Main, Germany
18. Ignazio Marino, Professor of Surgery, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
19. Kristoff Van Asshe, Research Professor in Health Law and Kinship Studies, University of Antwerp, Belgium
20. Mustafa Mousawi, Chairman of Organ Transplant Center, Kuwait President of Kuwait Transplant Society
21. Bassam Saaed, Consultant Pediatric Nephrologist Al Jahra Hospital, Kuwait - President of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)
22. Somchai Eiam-Omg, Professor of Medicine Division of Nephrology Chulalongkorn University Hospital, Bangkok, Thailand
23. Ali Bagheri, Assistant Professor of Medicine and Medical Ethics, Tehran University of Medical Sciences, Iran. Member of UNESCO International Bioethics Committee
24. Alexis García López, Department of Nephrology-Urology and Kidney Transplantation, Manuel de Jesús Rivera Children’s Hospital, Managua, Nicaragua
25. Marti Manyalich, President of Donation & Transplantation Institute, DTI Barcelona, Spain
26. Marina Minina, Head Coordinating Center of Organ Donation Moscow, Russia
27. Shashank Bengali, South Asia Bureau Chief at Los Angeles Times
28. Naziha Syed Ali, Assistant Editor at Dawn Newspaper, Pakistan
29. Jay Lavee, President, Israel Transplantation Society Professor of Surgery, Director, Heart Transplantation Unit Leviev Heart Institute, Sheba Medical Center Tel Aviv University Faculty of Medicine, Tel Aviv, Israel
30. Mario Abbud Filho, Associate Professor of Medicine, Head Nephrology Discipline, Medical School FAMERP, Director Organ Transplantation Center Foundation FUNFARME São José do Rio Preto, SP, Brazil
31. Gabriel Gondolesi, Jefe de Cirugía General. Jefe de Trasplante Hepatico, Reno-Pancreático y de Unidad de Soporte Nutricional, Rehabilitación y Trasplante Intestinal. Hospital Universitario, Fundación Favaloro. Investigador en Salud del Conicet, miembro del IMeTTyB, Universidad Favaloro-CONICET, Buenos Aires, Argentina
32. Benita Padilla, Head, Human Organ Preservation Effort (HOPE) Manila, Philippines
33. Gabriel Danovitch, Medicine, Nephrology, Ronald Reagan UCLA Medical Center Connie Frank Kidney Transplant Center Los Angeles, California, USA
34. Igor Codreanu, Transplant Agency of Moldova
35. Alejandro Niño Murcia, President of Latin American and Caribbean Society of Transplantation,
 Bogotá, Colombia
36. Mehmet Haberal, Founder and President of the Turkish Transplantation Society President of the Executive Supreme, Board of Baskent University, Turkey
37. Jiefu Huang, Chairman, National Organ Donation and Transplantation Committee Beijing, P.R. China
38. Nancy Ascher, Professor of Surgery, Division of Transplant Surgery, Isis Distinguished Professor in Transplantation, Leon Goldman, MD Distinguished Professor in Surgery
39. Adeera Levin, President, International Society of Nephrology Vancouver, Canada
40. Phil O'Connell, Immediate Past President The Transplantation Society Sydney, Australia
41. Haibo Wang, Councilor, Declaration of Istanbul Custodian Group Director, China Organ Transplant Response System Member of National Organ Donation and Transplantation Committee, P. R. China
42. Ali Malek Hosseini, Chief of Organ Transplantation Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran
43. Terence Kee, Senior Consultant, Department of Renal Medicine Singapore General Hospital
44. Phan Hai An, Director of International Cooperation Department Hanoi Medical University
Head of Kidney Diseases and Dialysis Department Viet Duc University Hospital, Vietnam
45. Maryana Doitchinova Simeonova, Executive director of the Bulgarian Agency of transplantation Sofia, Bulgaria
46. Milbert Shin, Human Rights Attorney
47. Debra Budiani-Saberi, Director of NGO, Coalition for Organ Failure Solutions Washington DC, USA
48. José Medina Pestana, Professor of Nephrology and Head of the Kidney and Pancreas Transplant Program, Hospital do Rim, São Paulo, Brazil
49. Maria Matamoros, Director, Liver Transplant Centre / Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Costa Rica
50. Riadh Fadhil, Professor of Urology & Transplant Surgery at Hamad Medical Corporation Director of Qatar Organ Donation Center (HIBA)
51. Rudolf Garcia Gallont, Presidente Directiva Hospital Herrera Llerandi
52. Maria Antonio Soledad, Department of Health Philippines
53. Tim Pruett, President American Society of Transplant Surgeons Professor of Surgery and Internal Medicine, John S Najarian Chair of Transplantation University of Minnesota Minneapolis, MN, USA
54. Greg Obrador, Universidad Panamericana, Campus México - Dean, Faculty of Health Sciences & School of Medicine Mexico City, Mexico
55. Karina Jazmín Durán Martínez, Fiscal de la Unidad Epecializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, México
56. John  Gill, Professor of Medicine Division of Nephrology St. Paul’s Hospital Vancouver, Canada
57. Sandeep Guleria, National Kidney and Transplant Institute Delhi, India
58. Faissal Shaheen, Director General
Saudi Center for Organ Transplantation (SCOT) Senior Consultant Physician and Nephrologist
59. Hirato Egawa, Tokyo Women’s Medical University Department of Surgery, Institute of Gastroenterology
60. Campbell Fraser, Department of International Business and Asian Studies Griffith Business School Nathan campus, Griffith University, Australia
61. Monir Moniruzzaman, Assistant Professor Department of Anthropology and Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences Michigan State University
62. Sunil Shroff, Mohan Foundation Chennai, India
63. Sally Johnson, Director of Organ Donation and Transplantation NHS Blood and Transplant, UK
64. James McDaid, Belfast City Hospital Queen’s University Belfast, Ireland
65. Aonghus Kelly, European Union Integrated Border Assistance Mission in Libya
66. Curie Ahn, Department of Translational Medicine Seoul National University, South Korea
67. Fahim Zaman (non c'è l'entitlement nel booklet)
68. Ademola Aderibigbe, Former Head Renal Care Center, University of Florin, Teaching Hospital & Director Maayoit HealthCare Ltd Ilorin, Nigeria
69. Andreas Karampinis, President, Hellenic Transplant Organization Athens, Greece
70. Roman Danielewicz, Polish Transplant Society Warsaw, Poland
71. Alessandro Nanni Costa, Director-General, Italian National Transplant Centre, Italy
72. Jose Marie Simon, Honorary President, FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques)
73. María del Carmen Bacqué, Presidenta del INCUCAI, (Instituto Nacional Unico Coordinador de Ablación e Implante)
74. Salvador Aburto, Director General, Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaria de Salud Ciudad de México, México
75. Nelufar Hedayat, Journalist and presenter for Fusion Media Network London, UK
76. Rosi Orozco, United vs. Trafficking Foundation
77. John McCaffrey, Galileo Foundation