Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Kongregácia pre katolícku výchovu


Vyhlásenie

 
Na čas, ktorý prežívame v dôsledku šírenia pandémie Covid-19, sme neboli pripravení. Doľahla na nás traumatickí udalosť, ktorá vznikla náhle a vytvorila stav mimoriadnej núdze. Mnohí bojujú so smrťou, so strachom, niektorí stratili prácu a iní dokonca príbuzných alebo priateľov. Všetky naše istoty nahradil stav niečoho neočakávané a nepredvídateľného. Táto pandémia upozornila na krehkosť a rany spoločnosti: na chudobných, bezdomovcov, starých, väznených, na sociálne nerovnosti, individuálny a národný egoizmus.

A v rámci tohto black-outu, ktorý vytvoril hlboký zlom v našom bežnom živote i v spoločnosti tretieho tisícročia, máme povinnosť vrátiť sa, aby sme hlbšie pocítili zmysel svojej existencie, našli spôsob, ako znovu postaviť svoj život na nových základoch, aj keď vieme, že to už nebude ako prv.
 
Jasne nám to ukazuje pápež František na skúsenosti, ktorú sme zažili počas jeho modlitby na Námestí sv. Petra 27. marca 2020. Treba sa v spomienkach vrátiť k dejinám, ktoré prežíval Boh s ľuďmi a ktoré uchovávame v tradíciách našich národov – ako nám to ukázal pontifex stojaci pod krížom na prázdnom námestí bičovanom vetrom – aby sme znovu pochopili, že Kristova smrť nás zachránila a urobila z nás všetkých bratov a sestry.
 
Z tohto nezvyčajného obrazu prýšti duchovná sila, ktorá je odpoveďou na krízu s mnohými tvárami, ktorú dnes prežívame: ide totiž o osobnú krízu, krízu vzťahov, pre niektorých aj krízu viery, pretože pociťujú zdanlivú vzdialenosť Boha, krízu spoločenskú, krízu národa a jeho inštitúcií, krízu dejinnú i svetovú.
Zoči-voči tejto kríze a v duchu mimoriadneho prežívania Pôstneho obdobia v tomto roku, sa veriacemu ponúka svetlo Veľkej noci vzkriesenia. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista odhaľujú perspektívu života, ktorý sa nekončí a ktorý nám umožňuje hľadieť s dôverou a odôvodnenou nádejou do budúcnosti.
 
Kongregácia pre katolícku výchovu chce týmto vyhlásením vyjadriť svoju blízkosť a povzbudenie všetkým katolíckym školám, cirkevným fakultám a katolíckym univerzitám; osobitne ďakuje ich riaditeľom, rektorom, dekanom, učiteľom, administratívnemu a technickému personálu, ktorí sa v týchto mesiacoch namáhavo usilujú zabezpečiť plnenie školských a akademických povinností prostredníctvom internetu, aby sa zaistila kontinuita a „regulárne“ ukončenie prebiehajúceho školského roku, ako to bolo oznámené v Nóte kongregácie ohľadom záverečných a iných, im ekvivalentných  skúšok v cirkevných akademických inštitúciách (12. marca 2020).
 
V tieto dni, berúc do úvahy nevyhnutné zmeny, ktoré majú čeliť vážnej núdzovej situácii, aj UNESCO odkazuje na jeden z cieľov Edukačnej agendy 2030, ktorý požaduje „vytvoriť výchovno-vzdelávacie systémy, ktoré budú odolnejšie a schopné reagovať na konflikty, sociálne neporiadky a prírodné riziká, a tak umožnia pokračovanie vzdelávacieho porcesu aj v situácii núdze, počas ozbrojených konfliktov alebo v období, ktoré po nich nasleduje“. Žiaľ, táto neočakávaná udalosť nám neposkytla dostatok času, aby sme sa vo všetkých inštitúciách primerane pripravili a zaistili kontinuitu vyučovania alebo zaviedli nevyhnutné zmeny s ohľadom na vyučovanie na diaľku.
 
Kríza vyvolaná pandémiou okrem toho vážne ohrozila nielen školské a akademické inštitúcie, ale priamo aj zasiahla rodiny, ktoré sa popri vykonávaní vlastných pracovných povinnosti musia prispôsobiť potrebám svojich detí, ktoré sa učia doma; navyše nie všetky majú potrebné technologické prostriedky, aby zvládli takúto trvalú prítomnosť detí v domácnosti.
 
Zoči-voči celému radu problémov, z ktorých prvoradé je zdravie a všetky opatrenia prijaté na jeho zachovanie, treba predovšetkým vyhovieť bezprostrednej požiadavke na regulárne ukončenie prebiehajúceho školského roku. Zároveň je však nevyhnutné zvážiť skutočnosť, že aktuálna situácia by sa mohla predĺžiť, a preto sa treba pripraviť do budúcnosti a vedieť rozoznať príležitosti, ktoré nám táto kríza ponúka.
 
Pokým vyzývame k tomu, aby ste sledovali, čo ministri zodpovední za školstvo a univerzity nariaďujú ohľadom vzdelávacích inštitúcií vo vašich krajinách, zároveň všetkých povzbudzujeme, aby ste deťom a mladým ľuďom poskytli pomoc a upokojili ich, a aby ste v tej mimoriadnej chvíli trpezlivo, rozumne a aktívne spolupracovali po dobu, ktorá bude nevyhnutná.
 
Spoločenstvu v Efeze sv. Pavol píše: „Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť [...] Využívajte čas, lebo dni sú zlé [...] buďte naplnení Duchom [...] Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 15-20). Táto kríza sa môže stať príležitosťou na to, aby katolícke vzdelávacie inštitúcie v celom svete vydali svedectvo o vlastnej identite a poslaní, ako spoločenstvá viery a lásky.
So svätým Pavlom vás povzbudzujeme, aby ste sa obnovili vo viere v Zmŕtvychvstalého a prežívali tento čas v činnej bdelosti, čo možno najlepšie využijúc dary, ktoré sa od Boha dostali.
 
Pri príležitosti Veľkej noci si všetci prajeme, aby sme si obnovili svoju vieru v tajomnú realitu zmŕtvychvstania Božieho Syna, ktorá všetkému dáva zmysel a všetko objasňuje. To nás pobáda k tomu, aby sme odvážne a odhodlane otvorili svoje srdce a myseľ Bohu a bratom a investovali svoje talenty do „prítomného času“. Od veriaceho sa totiž nepožaduje, aby prežíval abstraktnú a netelesnú spiritualitu, ale má zodpovedať realite, do ktorej treba uvádzať svetlo, bratstvo, radosť a pokoj.
 
Požehnanú Veľkú noc!

 
Vo Vatikáne, 7. apríla 2020
 
kardinál Giuseppe VERSALDI
prefekt
 
Angelo Vincenzo ZANI
titulárny arcibiskup Volturna
sekretár