Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ
 
Prot. č. 414/14
 
 
Vatikán, 12. júla 2014
 
Najdôstojnejšia Eminencia/Excelencia,
 
počas Synody biskupov o Eucharistii (2005, propozície 23) bola počas diskusií nastolená otázka o vhodnosti prípadnej zmeny znaku pokoja čo do formy a miesta, na ktorom sa nachádza v Omšovom poriadku. Pápež Benedikt XVI., zo svojej strany, v posynodálnej apoštolskej exhortácii Sacramentum caritatis (22. februára 2007) v č. 49 (poznámka 150) vyzval kompetentné kongregácie na štúdium tejto otázky.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ihneď začala svoju úlohu a vzala do úvahy pohľady a mienku rozličných konferencií biskupov sveta, ktoré sa s výraznou väčšinou za zachovanie „obradu“ a „znaku“ pokoja na mieste, ktoré aktuálne má v Omšovom poriadku, keďže je považovaný za charakteristiku rímskeho obradu a nepovažovalo sa za vhodné z pohľadu veriacich zavádzať štrukturálne zmeny v eucharistickom slávení.
Ovocím práce viacerých riadnych zasadaní nášho dikastéria a konzultácií s Najvyššími Veľkňazmi Benediktom XVI. a Františkom je obežník priložený v prílohe s nádejou, že vytvorí reálnu príležitosť pre novú a intenzívnu eucharistickú katechézu kléru a spoločenstiev s cieľom postúpiť k opravdivému pochopeniu tohto dôležitého momentu slávenia, ktorý je jasne zameraný na komunikáciu postojmi Krista, kniežaťa pokoja, ktorý zmŕtvychvstalý dáva pokoj svojej Cirkvi pre svet, pred sviatostným prijímaním jeho tela a krvi, aby sa stala jednou vecou s ním a v ňom.
Veríme tiež, že obežník je príležitosťou pre všetky konferencie biskupov na uvažovanie o tejto téme a na predloženie alebo prehĺbenie možných úprav „znaku pokoja“ pri rešpektovaní kultúrnych rozdielov a citlivosti ľudí rozličných častí sveta. Obežník napokon navrhuje aj nápravu istých svojvoľností, ktoré je potrebné so všetkým nasadením odstrániť pre dobro veriacich a lásku k Sviatostnému Kristovi.
Na uľahčenie tejto dôležitej katechézy je priložený materiál didaktickej povahy, ktorý ponúka fakty a úvahy pre prípravu vhodných katechéz o tejto otázke.
Využívame príležitosť a veľmi radi uznávame úsilie vynaložené v každom národe s úmyslom zabezpečiť, aby liturgia, osobitne Eucharistia, bola skutočným srdcom a životom veriacich. Uisťujeme vás o ochote Kongregácie na spoluprácu v akejkoľvek iniciatíve miestnych cirkví súvisiacej s kompetenciami nášho dikastéria. 
Radi využívame príležitosť, aby sme vyjadrili naše srdečné prejavy úcty a uznania a uisťujeme o spoločnom úsilí  v službe Bohu a jeho Cirkvi 
 
Antonio Card. Canizares Llovera, prefekt
 
Arthur Roche, arcibiskup sekretár