Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike
k tzv. Istanbulskému dohovoru
 
 
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
 
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru. 

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím,  nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy. 

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín. 
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018
 
 
Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.


_____


Statement of highest representatives of Christian churches in Slovak republic in respect of the Istanbul convention
 
Modern times, changes in the view of man and the way of life, great emphasis on individualism, personal development and personal interests - all of this brought also negative effects, including various manifestations of violence even in the relationships between the closest relatives, hence in the families.
 
As Christians we believe that God created all human beings equal in dignity. Every man and woman is unique; God wants us to have one family in which we complement each other. Violence is never a good way to solve problems. It is good that we are becoming more and more aware of these truths in our society and that our legislation reflects to that and this could only be appreciated. However, when it comes to achieving ideals, choice of tools is also important. The end does not justify the means and not every path leads to the stated aim.
Therefore, we are concerned at the initiatives aiming at the ratification of the controversial Council of Europe Convention, so called Istanbul Convention.
 
The Istanbul Convention sees the roots of domestic violence in the "roles" of men and women, which it calls stereotyped, and asks to address this problem by withdrawing from the specific features of the biologically given human nature of man and woman in favour of the so-called gender equality. It defines gender as "the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men" (Art. 3, letter c). The Convention requires that these condemnable "stereotyped roles" (Art. 12, par. 1) as well as the introduction of "non-stereotyped gender roles" (Art. 14, par 1) should be reviewed by an unclearly defined "expert group" (Art. 66) which would take priority over national parliaments. If the Convention is to be applied it will fundamentally affect legislation, education and training in all signatory states whereas "no reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exceptions of several unimportant issues" (Art. 78, par. 1). We have no confidence that expert statements will be true and will help to prevent domestic violence effectively. Rather, we are afraid of spreading the gender and anti-family agenda.
 
The problem of violence in the family calls for a comprehensive approach. It may concern not only women but also other vulnerable persons. Every violence is characterized by disrespect for human dignity, which, as a gift from God, is inviolable. 
 
Christian churches in the Slovak Republic advocate for equality of both sexes. We are in favour of protecting women from any violence, but we cannot agree with ideologies that represent equality as sameness and resort to the denial of differences between men and women. A conflict is not the natural relationship between man and woman, but a vocation to the harmony and the complementarity of each other in God's work of marriage and family.
 
A weakness can be tolerated but not a lie. We are firmly convinced that immutable truth about human, about the identity of man and woman exists, and that we as people do not determine the truth, we only discover it. At the same time, we claim that we are capable of knowing it, just as we are, while maintaining sound judgment, capable of knowing the truth about marriage, which is the bond of one man and one woman.
 
We, the representatives of the Christian churches, are addressing this statement to all citizens and public officials of the Slovak Republic to confirm that we support efforts to effectively handle the problem of domestic violence. At the same time, we declare that we consider number of issues that are in the so called Istanbul Convention to be the expressions of gender ideology. From this reason, we turn to the Government of the Slovak Republic to withdraw the signature under this Convention.
 
Let us do our best to protect all people/persons at risk of violence, as well as to promote healthy marriages and families.
 
We pray the gracious Lord to give us the strength to endure in this effort: to treat each human fairly, on the basis of the unchanging truth about the man and the woman who are created in the image of God.
 
Badín, February 13, 2018