Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list k parlamentným voľbám – jún 2006
 
 
 
Milovaní bratia a sestry,
 
Skutky apoštolov nám približujú situáciu, keď apoštoli po Ježišovom nanebovstúpení stáli pred rozhodnutím doplniť počet učeníkov. Bolo to veľmi významné rozhodnutie, ktoré určovalo ďalší rozvoj Cirkvi. Apoštoli venovali pozornosť zodpovednému výberu kandidátov, a preto v modlitbe prosili, aby ich voľba bola zhodná s Božou vôľou (porov. Sk 1, 15 – 26).
V tomto období aj my stojíme bezprostredne pred dôležitým rozhodovaním v súvislosti s voľbami do parlamentu. Je to veľmi vážna udalosť v politickom živote Slovenska, ktorá má dopad na náš osobný, hospodársky a spoločenský život. „Nikomu nie je dovolené zostať nečinným,“ povedal pápež Ján Pavol II. (Christifideles laici, 3). Z toho vyplývajú pre nás dve povinnosti: ísť voliť, čiže nezostať nečinnými, a voliť tak, aby sa na Slovensku vytvorili vhodné podmienky na rozvoj celej spoločnosti a na zveľadenie hodnôt, ktoré si tak veľmi vážime. V minulosti sme boli svedkami častej nezodpovednosti aj zo strany veriacich: buď nešli voliť, alebo volili podľa emócií vyvolaných protikresťanskou propagandou.
Boží služobník Ján Pavol II. nás vyzval: „Veriaci laici sa nesmú zriekať účasti na politike, čiže na mnohostrannej a rozmanitej práci v hospodárstve, sociálnom hnutí, zákonodarstve, administratíve a kultúre určenej napomáhať rozvoj spoločného dobra“ (Christifideles laici, 42).
V tejto súvislosti treba mať na zreteli aj ďalšie jeho slová: „Je veľmi dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny názor na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou a robiť jasný rozdiel medzi tým, čo jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú vo svojom mene ako občania, dajúc sa viesť svojím kresťanským svedomím, a čo konajú v mene Cirkvi vedno so svojimi duchovnými pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom nesplýva s politickým spoločenstvom ani sa neviaže na žiaden politický systém, takže je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osoby“ (Christifideles laici, 42).
Dôležitým stupňom angažovanosti je účasť na voľbách. Treba ísť voliť a voliť zodpovedne. Zodpovednosť vychádza z úkonu voľby, ktorým občania prenášajú svoju moc na poslancov a tí potom za nich rozhodujú. Kritériom pre nás kresťanov má byť postoj strán a hnutí ku kresťanským hodnotám a k spoločnému dobru.
Veriaci kresťania katolíci majú voliť také hnutia a strany, ktoré usilujú o zdravé manželstvá a rodiny, chránia život od počatia po prirodzenú smrť, angažujú sa v sociálnej oblasti, nie je im ľahostajná nezamestnanosť, chudoba, zasadzujú sa za spravodlivosť, za bezpečnosť občanov, rešpektujú náboženské slobody, a to nielen v súkromí, ale aj vo verejnom živote, v školách, v kultúre, v masmédiách a pod. 
Kresťan nemôže voliť hnutia a strany, ktoré ohrozujú dôležité hodnoty v spoločnosti a podkopávajú spoločné dobro. Do tejto oblasti patria také nezdravé iniciatívy ako homosexuálne a lesbické zväzky, propagácia potratov, nerešpektovanie medzinárodných záväzkov, vylúčenie náboženstva zo vzdelávacieho a výchovného procesu, vylúčenie kresťanských hodnôt pri tvorbe kultúry a umenia, nedodržiavanie nedeľného pokoja. Veriaci by nemali voliť strany a hnutia, ktoré majú tendenciu odsúvať kresťanov mimo verejného života, čo predpokladá zatlačenie náboženského života iba do ich súkromia, akoby kresťan mohol žiť podľa iných zásad v chráme a bez ohľadu na Boha vo verejnom živote. 
Bratia a sestry, od nášho rozhodnutia vo voľbách závisí, či budeme my kresťania prijatí ako pozitívna a konštruktívna zložka spoločenského života. 
Vo svojej veľkňazskej modlitbe sa Ježiš takto modlil za nás, svojich nasledovníkov: „Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým... Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda“ (Jn 17, 14 – 17).
Prv než pôjdeme voliť, treba v modlitbe prosiť Ducha Svätého o radu, aby sme sa správne rozhodli. Modlime sa aj za tých, ktorí budú zvolení, aby svoje predvolebné sľuby a dobré predsavzatia aj vytrvalo a obetavo uskutočňovali pre dobro nás všetkých. 
 
Žehnajú vám 
 
vaši biskupi