Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

 
Drahí bratia a sestry!
 
Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie. 

Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný;  že on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním. 

Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“  naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom.

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme.
 Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014).  S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste  za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša;  Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.
V sile prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska. 
 
Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove. 

Ako pontifika - staviteľa mostov:  počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave. 

Ako dobrého pastiera periférií medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku. 

Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva. 

Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu:  veď všetci  potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať.  Prioritne v  otázkach pravej viery a mravov –,  čo je nenahraditeľná úloha pápeža. 
 
Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!
 
Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti.  

Bez rozdielu všetci si chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: – nikdy neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho, (porovnaj Marek 7, 6-8). Chceme mu byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom.

Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. 

Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa. 

Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža  Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky:

„Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. (Homília „Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka“, 3. apríla 2020). Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás! 

Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku!

Zo srdca vám žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi_____

Čítané namiesto homílie pri všetkých bohoslužbách na 22. nedeľu v Cezročnom období, 29. augusta 2021