Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Modlitba  zasvätenia Slovenska  Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017

 
C: Nech je zvelebená a pochválená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Ľ: Od tohto času až na veky.

C: Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista, vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci iných náboženských a národnostných menšín, milí spoluobčania!
Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom evanjelium preložené do ich reči a v Proglase ich vyzvali, aby ho prijali ako ten najcennejší dar: „Preto čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý Boh vám z lásky daroval...“ (Proglas 9-10).
Táto Božia láska k celému ľudstvu, ku každému národu i ku každému človeku sa stelesnila v osobe a v živote Ježiša Krista; On, Boží Syn sa stal stelesnením Božej zachraňujúcej lásky, ktorú prejavoval a prejavuje cez svoje milujúcu srdce.
V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín.
 
1. Pane Ježišu, počas dlhých dejín, prácou, statočnosťou, utrpeniami a obetami našich predkov si nám pripravil našu drahú vlasť, obdaril si ju krásou a bohatstvami prírody.
Zachovaj ju v pokoji a ochraňuj nás od katastrof, nesvornosti, od vnútorných i vonkajších nepriateľov.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

2. Pane Ježišu, cez pôsobenie svätých Cyrila a Metoda a ich pokračovateľov si nás obdaril kresťanskou vierou a krstom si nás včlenil do tvojho vyvoleného ľudu – Cirkvi.
Posilňuj našu vieru, aby sme ti boli verní vo všetkom aj za cenu našich obetí; daruj milosť viery aj tým, čo ju nedostali alebo ju stratili, aby sme kráčali za tebou, Dobrým Pastierom, ktorý si prišiel, aby sme mali život a mali sme ho v hojnosti (porov. Jn 10, 10). 
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

3. Pane Ježišu, ty si povedal Pilátovi: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11) a veľa si trpel od tých, čo zneužívali alebo nezvládli svoju moc.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú v našej vlasti zákonodarnú, výkonnú alebo súdnu moc. Pomáhaj im, aby si uvedomovali, že moc im bola zverená od Boha, aby ju používali v službe druhým, v starostlivosti o spoločné dobro, aby prekonávali pokušenie arogancie moci, korupcie, vo vedomí, že sa raz budú za vykonávanie svojej moci zodpovedať pred tvojím spravodlivým súdom. 
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

4. Pane Ježišu, ty si prosil Nebeského Otca, aby všetci, čo v teba uveria, boli jedno, ako si ty jedno s nebeským Otcom, aby svet uveril v teba (porov. Jn 17, 21).
Zverujeme ti všetkých našich duchovných pastierov: biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľné osoby a všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili tvojej službe. Pomáhaj im, aby nám prinášali a zviditeľňovali teba, dobrého Pastiera, aby vytvárali jednotu s tvojím zástupcom na zemi, rímskym biskupom, naším pápežom i medzi sebou navzájom. Obdaruj mladých kresťanov kňazským a rehoľným povolaním, aby sme mali potrebných duchovných pastierov a mohli sme prinášať svetlo tvojho Evanjelia aj iným národom sveta. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v našej vlasti a všetkých, ktorí ťa úprimne hľadajú; pomáhaj nám, aby sme rástli v jednote s tebou i vo vzájomnej dôvere a láske a mohli sme byť znamením, ktoré privádza k tebe, Pane.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

5. Pane Ježišu, ty si zdôrazňoval zodpovednú lásku medzi mužom a ženou a manželstvo si povýšil na sviatosť.
Prosíme ťa, posilňuj všetkých, aby sme mali vzájomnú úctu a zodpovednosť za dobro druhého človeka. Pomáhaj mladým a snúbencom v príprave pevných základov na trvalé manželstvo a šťastnú rodinu. Napĺňaj všetkých manželov a rodičov duchom tvojej lásky, aby milovali jeden druhého i svoje deti takou obetavou láskou, akú si ty prejavil voči nám. Prosíme ťa za všetkých, ktorých manželstvo sa rozpadlo, sú opustení, alebo žijú v neplatnom zväzku, aby neprestávali hľadať tvoju odpúšťajúcu lásku, snažili sa žiť podľa tvojej vôle a nachádzali pomoc a oporu u iných.
R:  Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

6. Pane Ježišu, ty si mal zvláštnu lásku voči deťom a mladým ľuďom.
Zverujeme ti všetky deti a mládež v našej vlasti. Daj, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť do milujúcej rodiny alebo aby bolo prijaté s láskou. Pomáhaj rodičom aby s veľkodušnou láskou prijímali a zodpovedne vychovávali svoje deti. Napĺňaj svojím Duchom múdrosti a veľkodušnej lásky všetkých učiteľov, katechétov a vychovávateľov, aby svojou zodpovednou službou pripravovali deti a mládež do života, aby sa mohli stať nádejou vlasti a Cirkvi.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

7. Pane Ježišu, ty si sám pracoval v tichosti Nazareta. 
Prosíme ťa, daj všetkým pracujúcim v jednotlivých oblastiach, ktorí vytvárajú duchovné i materiálne dobrá, pracovať svedomito a obetavo pre spoločné dobro. Zamestnávateľom daj ducha spravodlivosti a úcty, aby vo svojich zamestnancoch videli svojich spolupracovníkov a aby rešpektovali ich ľudskú dôstojnosť. Kiež sa to prejavuje aj v zachovávaní bezpečnosti, predpísaných noriem i pri vyplácaní primeranej a spravodlivej mzdy.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

8. Pane Ježišu, ty si pochválil kafarnaumského stotníka za jeho šľachetnosť a za jeho vieru.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí slúžia v rôznych oblastiach našej vlasti ako vojaci, policajti, záchranári, pracovníci väzenskej a justičnej stráže, colníci a v iných službách pre dobro a bezpečnosť jednotlivcov i spoločnosti: pomáhaj im, aby svoju moc používali pri ochrane slabých a ohrozených, v službe spravodlivosti, pokoja, mieru a pri pomoci ľuďom v nešťastí a prírodných katastrofách. Veď ich k úprimnej a uvedomelej viere v teba, aby boli živou súčasťou Cirkvi. 
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
 
9. Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.
Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí, za všetkých na ktorých doliehajú ťarchy života, smútok a beznádej. Buď pri nich svojou láskou a pomocou; vzbuď im účinných pomocníkov v osobách ich príbuzných, priateľov, lekárov, ošetrovateľov a dobrovoľníkov. Daj, aby sme sa s tvojou pomocou starali o to, že by žiaden človek v našej vlasti nebol osamelý, opustený a bez pomoci. Zvlášť ti zverujeme chudobných, nezamestnaných, trpiacich a bezdomovcov. Nech pamätáme na tvoje slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). 
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
 
10. Pane Ježišu, ty si sa stretával s ľuďmi, ovplyvnenými mocou zlého ducha a svojou mocou si ich od neho oslobodzoval.
Prosíme ťa za všetkých, najmä za mladých, ktorí sú ohrozovaní lákavými manipuláciami zla v podobe nezodpovedných a zlých ľudí, nemravných mediálnych a zábavných programov, rozbitej morálky v intímnych vzťahoch, drogami, alkoholom a praktickým materializmom; prosíme ťa o oslobodenie od korupčného a zločinného správania a o dar úprimného pokánia pre všetkých, ktorí sa dopustili zla. 
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
 
11. Pane Ježišu, ty si prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
Daruj nám všetkým milosť úprimného obrátenia, aby sme ťa s vierou prijali ako záchrancu a osloboditeľa z otroctva hriechu. Daj, aby sme prijali tvoj dar nového života a tešili sa z toho, že sme Božími synmi a dcérami, že sme súčasťou tvojho tajomného tela – Cirkvi. Aby sme tak účinne spolupracovali vedení tvojim Svätým Duchom, aby si mohol cez nás obnovovať tvár našej zeme a tak aby sme kráčali týmto životom ako dedičia Božieho kráľovstva v ústrety dobrám, ktoré si nám pripravil v dome svojho Otca.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
 
12. Pane Ježišu, povzbudzuješ nás, aby sme každému konali dobro a boli pripravení odpúšťať aj našim vinníkom.
Posilňuj nás, aby sme prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia, aby sme vedeli zlo premáhať dobrom a pomáhali blížnym niesť každodenný kríž. Zároveň uznávame, že sme aj my ublížili mnohým. Zľutuj sa nad nami, zhliadni na našu pokoru a uzdrav všetky rany nesvornosti medzi obyvateľmi našej vlasti.
Ľ: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
 
C: Pane Ježišu Kriste, nech ti tieto naše prosby a toto naše zasvätenie predloží tvoja matka, Nepoškvrnená Panna Mária, ktorú si aj nám dal za matku, keď stála pod tvojím krížom. Ona, Sedembolestná, nech sa prihovára za náš národ i za Cirkev v našej vlasti, aby sme sa otvárali pre tvoju zachraňujúcu lásku a verne sme s ňou spolupracovali. 
Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia: svätí Cyril a Metod, svätí Gorazd a Bystrík, svätí zoborskí pustovníci Andrej-Svorad a Beňadik, svätí košickí mučeníci, naši blahoslavení minulého storočia: sestra Zdenka Schelingová, biskupi Pavol-Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod Trčka a Boží služobník Titus Zeman – aby vďaka tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k nám, boli sme my všetci, celý náš národ a obyvatelia Slovenska, spolu s obyvateľmi celého sveta, jedno s tebou i navzájom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Ľ:  Amen.