PRÍHOVOR ZA GRÉCKOKATOLÍCKU CIRKEV

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup, metropolita


 
 
Excelencie, rektori kňazských seminárov, dekani teologických fakúlt, Bohu zasvätené osoby, milí laici!
 
Gréckokatolícka cirkev žila v roku 2014, ako i v tomto roku 2015, jedinečnou udalosťou – archieparchiálnym zhromaždením (AZ) a eparchiálnymi zhromaždeniami. Tieto sú obdobou diecéznych synod v Rímskokatolíckej cirkvi a konajú sa v jednotlivých biskupstvách. Následne sa koná spoločné metropolitné zhromaždenie, ktoré je ich zavŕšením (metropolitnou synodou). Takéto zhromaždenie bude tento rok. 
 
V Prešovskej archieparchii sme doposiaľ absolvovali tri stretnutia archieparchiálneho zhromaždenia a štvrté bude zajtra (pozn. red.: 22. 1. 2015). Témou prvého bola evanjelizácia, problematika bola rozdelená do dvoch podtém. Druhé stretnutie sa venovalo špeciálnej pastorácii mládeže, Rómov a rodín. Téma bola rozvitá v ôsmych podtémach. Ďalšie stretnutie bolo zamerané na správu hmotných dobier a zahŕňalo štrnásť menších tém. Kľúčovou oblasťou zajtrajšieho stretnutia bude pastorácia a katechizácia. Táto oblasť zahŕňa sedemnásť podtém.
 
Zo srdca sa chcem poďakovať najmä sekretárovi archieparchiálneho zhromaždenia, o. doc. ThDr. Petrovi Tirpákovi PhD. a tajomníkovi archieparchiálneho zhromaždenia, o. Mgr. Petrovi Kačurovi, za ich angažovanosť, organizovanie stretnutí a tiež za to, že komunikujú s dekanmi a pozývajú vybraných kňazov i laikov na archieparchiálne zasadnutia. Ďakujem tiež všetkým protopresbyterom, kňazom, rehoľníkom, ako i laikom, ktorí boli vybraní na jednotlivé zasadnutia, zapojili sa do tohto diela pre dobro miestnej Cirkvi a ponúkli svoj čas, nápady i riešenia. Snažili sme sa, aby AZ prebiehalo pravdivo, transparentne a veľmi zodpovedne. Preto mám nádej, že Pán Boh požehná túto našu prácu. Už druhý rok sa za to pri každej sv. liturgii modlíme a prosíme o Božie požehnanie.
 
Druhou veľkou skutočnosťou v roku 2014 bol Rok Sedembolestnej Panny Márie. V Prešovskej archieparchii som ho ešte obohatil a vyhlásil som zároveň Rok rodiny, aby naše rodiny mali za vzor Svätú rodinu, čiže okrem Bohorodičky aj jej Syna Ježiša a sv. Jozefa, jeho pestúna. 
 
Od začiatku roku som mal na mysli prípravu na Mimoriadnu biskupskú synodu o rodine a na záver každej sv. liturgie sme sa modlili Modlitbu Svätého Otca Františka k Svätej rodine a v tejto praxi naďalej pokračujeme. Po vydaní pastierskeho listu som v Bazilike minor v Ľutine posvätil ikonu Svätej rodiny (od akademického maliara Mikuláša Klimčáka) a jej vyše 360 kópií začalo putovať po všetkých našich farnostiach a po jednotlivých rodinách, ktoré o ňu prejavili záujem. Zostavili sme aj brožúrku rodinných katechéz a počas týždňa, keď bola ikona v rodine, bolo povinnosťou kňaza aspoň raz zavítať do rodiny na spoločnú modlitbu. Stále túžim, aby sa v našich rodinách obnovila spoločná modlitba rodičov spolu s deťmi. Výsledky tejto iniciatívy sú pekné a povzbudivé, budeme o nich aspoň v krátkosti informovať v našom gréckokatolíckom časopise Slovo.
 
Všetky veľké archieparchiálne, ale aj  stavovské púte v Ľutine, v Litmanovej, či na iných našich pútnických miestach sa niesli v duchu rodiny. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove usporiadala 20. februára 2014 Konferenciu o rodine na tému Rodina – základ spoločnosti. Vydanie zborníka z tejto konferencie je predo dvermi. Fakulta usporiadala tiež v spolupráci s arcibiskupským úradom trojdňový Kongres rodiny (11. – 13. novembra 2014). Odzneli na ňom hlboké svedectvá rodín. V priebehu kongresu udelila Prešovská univerzita v Prešove na pôde našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty čestný titul krakovskému arcibiskupovi metropolitovi J. Em. kardinálovi Stanisławovi Dziwiszovi Doctor honoris causa. Súčasťou programu bolo hudobné a evanjelizačné vystúpenie skupiny Anastazis, na ktorom sa podieľali takmer všetci jej doterajší členovia, účasti sa tešilo asi 800 mladých ľudí v kinosále Scala v Prešove. Všetky štyri formačné centrá prešovskej archieparchie organizovali mnohé prorodinné aktivity, ktoré však pre krátkosť času nebudem vymenovávať. 
 
Okrem toho sa na našom najväčšom pútnickom mieste v Ľutine konala Prvá púť Rómov (30. júna 2014) a bola veľmi vydarená. Podobne i Púť rodín (5. júla 2014), na ktorej bol hlavným kazateľom kardinál Stanisław Dziwisz. Nemôžem opomenúť ani duchovné cvičenia kňazských manželiek, Deň rodiny, či maliarsky plenér, ktoré sa tiež vydarili. Taktiež kňazské dni a metropolitný deň sa niesli v duchu rodiny. Aj gréckokatolícky časopis Slovo sa po celý rok venoval tejto téme. 
 
Za zlatý klinec Roka rodiny považujem zostavenie Akatistu požehnania rodín, ktorý je veľmi hlbokou a uzdravujúcou modlitbou pre kresťanské rodiny. Dostali ho aj všetci synodálni otcovia na Biskupskej synode v Ríme v októbri 2014 a tiež mnohí z vás ho poznáte, existuje už vo viacerých prekladoch. Príprava na túto Mimoriadnu biskupskú synodu o rodine a jej závery obohatili našich kňazov i veriacich. 
 
V Košiciach už niekoľko rokov pôsobí s Božím požehnaním Linka Valentín určená pre homosexuálne orientované osoby. Na túto tému vystúpil na kňazskom dni v Ľutine  tím odborníkov s dôležitou prednáškou, ktorá kňazov obohatila a poukázala na to, ako sa majú správať k týmto zraneným a často trpiacim osobám. 
 
Pastoračných aktivít väčšieho, či menšieho rozsahu bolo v našej Cirkvi veľa, zoznam by bol dlhý. Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým zodpovedným kňazom, Bohu zasväteným osobám, animátorom i laikom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali v roku 2014 na evanjelizácii v Gréckokatolíckej cirkvi. 
 
Dodám ešte, že v roku 2014 obohatilo Prešovskú archieparchiu sedem novokňazov, dvaja novokňazi posilnili Košickú eparchiu a do kňazského seminára v Prešove nastúpilo sedem kandidátov za Prešovskú archieparchiu a štyria kandidáti za Košickú eparchiu. Posvätil som tri nové chrámy, takisto ako v roku 2013. Aj tento rok posvätím ďalšie tri nové chrámy. V priebehu troch rokov bolo postavených celkovo deväť nových chrámov, a to v čase krízy! Pričom nespomínam nové farské budovy či pastoračné centrá, tých je ešte viac. Nehovorím o tom preto, aby ste nám závideli, ale preto, aby ste sa spolu so mnou tešili, že Katolícka cirkev, konkrétne Gréckokatolícka cirkev, na Slovensku rastie.
 
Prejdem k roku 2015, do ktorého sme vkročili pred troma týždňami. Začiatkom tohto roka sme inaugurovali Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity (GTF PU), ktorej 28. októbra 2014 Kongregácia pre katolícku výchovu udelila štatút cirkevnej fakulty, akreditovanej Vatikánom. Máme z toho veľkú radosť, veď po dlhom a tvrdom boji napokon slávime úspech. Spomínam to tak obrazne, lebo latka bola nastavená vysoko, ale zdolali sme ju. Usilovali sme sa o to už od roku 2006, ja osobne spolu s pánom dekanom i ostatnými profesormi fakulty. 
 
Tento rok je Rokom zasväteného života. V Prešovskej archieparchii budeme popri jeho slávení pokračovať naďalej v slávení Roka rodiny a v podobných aktivitách, ako boli v predošlom roku. Máme pripravenú brožúrku, ktorá obsahuje trinásť katechéz o rodine a dva moje pastierske listy. Mám túžbu, aby sa táto brožúrka dostala do každej rodiny. Pýtam sa vás: Kde vznikajú kňazské a rehoľné povolania? – Predsa v dobre fungujúcich rodinách! Takže Rok zasväteného života nie je vôbec v protiklade s Rokom rodiny. S pomocou Božou chceme začaté dobré dielo upevniť a prehĺbiť. 
 
Doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. sa zúčastní v tomto roku na kongrese Manželstvo a rodina, ktorý sa bude konať v dňoch 12. – 13. marca na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme. Na kňazskom dni nás potom všetkých obohatí o svoje poznatky z toho podujatia, na čo sa už teraz tešíme.
 
Za úspešné referendum o rodine prebiehajú až do 7. februára mnohé aktivity, spomeniem aspoň niektoré. Všetci kňazi mali distribuovať vo svojich farnostiach veriacim biele stužky, ktoré budeme nosiť až do referenda. Dali sme vytlačiť nálepky, ktoré si môžu ľudia lepiť na autá. Sú označené heslom: „Som za rodinu. Idem na referendum.“ S viacerými významnými ľuďmi sme nahrali krátke videospoty, ktoré sme zverejnili na youtoube a facebooku a podnikli sme ešte iné dôležité kroky (pozn. red.: p. arcibiskup ich počas prednášky neuviedol, no dodatočne dopĺňame jeho poznámku k téme: Napísal som list do Vatikánu na Prefektúru pápežského domu, aby Svätý Otec pozdravil slovenských pútnikov pred referendom, a to pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána a na stredajšej audiencii, a aby vyzval obyvateľov Slovenska k účasti na referende. Verím, že sa to podarí, bude to silné pozvanie).
 
Vo februári sa na dekanských poradách budeme zaoberať Záverečnou správou Mimoriadnej biskupskej synody o rodine, aby sa jej potom mohli venovať kňazi vo farnostiach so svojimi veriacimi. 
 
Vyzývam všetkých vás tu prítomných nielen k účasti na referende (myslím, že je to pre každého samozrejmé), ale aj k malým či veľkým aktivitám, ako napr. osloviť svojich priateľov, rodinných príslušníkov a známych, aby sa zúčastnili referenda. Tu nejde o politickú akciu, ale o záchranu rodiny. Je to boj dobra so zlom a tento boj musíme vyhrať! Osobne som veľkým optimistom. A tak napriek tomu, že médiá robia všetko pre to, aby bolo referendum neúspešné, robme my všetci všetko pre to, aby bolo referendum úspešné. 
Poviem vám, čo sa nám nedávno prihodilo. Kňaz Rastislav Baka z farnosti Prešov – Sekčov nahrával pred týždňom sv. liturgiu do rusínskeho rozhlasového vysielania RTVS, ktorá sa mala zo záznamu odvysielať v nedeľu 18. januára. Na druhý deň po nahrávaní začal redaktor s kňazom vyjednávať, že musí homíliu redakčne trochu upraviť, že musí vystrihnúť slová o referende, lebo taký príkaz dostali všetci redaktori od riaditeľa, lebo on ináč stratí zamestnanie. Ani kňaz, ani ja sme nesúhlasili s touto cenzúrou, veď sú to praktiky komunizmu! Uplynulú nedeľu nám RTVS na stanici Rádio Regina vysielanie liturgie zrušilo. Následne som volal generálnemu riaditeľovi RTVS, pánu Václavovi Mikovi a tiež som mu poslal list, v ktorom som ho požiadal, aby v priebehu dvoch dní sv. liturgiu odvysielal, inak sa budem musieť obrátiť na vládnych predstaviteľov so sťažnosťou. Počas dnešného dňa má ešte šancu vec napraviť, plynie druhý deň. Keď sa tak nestane, zvoláme tlačovú besedu, kde veci pomenujeme pravým menom. Myslím, že aj to prispeje k úspešnosti referenda a mnohým ľuďom to otvorí očí. 
 
Na začiatok marca máme naplánovanú archieparchiálnu púť do Svätej zeme. Pútnikov bude sprevádzať vynikajúci sprievodca o. Miroslav Labač, kňaz košickej eparchie, lepšieho sprievodcu nepoznám.
 
V tomto roku sa budeme – podobne ako ostatné diecézy na Slovensku – zaoberať otázkami na Biskupskú synodu o rodine a pripravovať materiály na návštevu Vatikánu ad limina. Uskutočnia sa rôzne aktivity na tému zasväteného života, napr.: Deň zasväteného života, Konferencia o zasvätenom živote, premiéra dokumentárneho filmu o rehoľníkoch a rehoľníčkach pod názvom Pascha, atď. 
 
Na záver spomeniem už len jednu vec, s ktorou vás chcem oboznámiť. V sobotu, 31. januára, budeme sláviť na eparchiálnej úrovni Deň zasväteného života, pripomenieme si siedme výročie vzniku Gréckokatolíckej metropolie sui iuris a po archijerejskej sv. liturgii oficiálne otvoríme proces skúmania čností kňaza redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Tento proces by mal vyústiť do blahorečenia. Počas totality u neho tajne študovali a boli formované desiatky kňazov a rehoľných sestier, ktorých priviedol k rehoľným sľubom. Aj ja sám som ho poznal ako výnimočnú osobnosť, päť rokov bol mojím spovedníkom. Prosím všetkých o vaše modlitby a vopred vám zo srdca ďakujem.