Príhovor apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu
 
Vaša Eminencia, pán kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady iustitia et pax, Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS,
drahí spolubratia v biskupskej službe,
vážení prednášajúci a všetci účastníci tejto konferencie,
 
som veľmi rád, že môžem pozdraviť vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie na túto konferenciu zaoberajúcu sa takou vážnou a významnou témou našich čias, akou je téma ľudských práv a postoja Katolíckej cirkvi k nim.
Na prvom mieste by som chcel srdečne pozdraviť Jeho Eminenciu kardinála Petra Turksona, predsedu Pápežskej rady iustitia et pax, ktorý prišiel medzi nás, aby nás obohatil svojím cenným príspevkom k tejto veľmi dôležitej téme. Ešte raz ďakujem, Eminencia, že ste medzi nami.
Môj pozdrav a poďakovanie patrí aj ostatným hosťom, ktorých tu máme česť privítať a už vopred im ďakujeme za ich príspevky, ktoré nám prednesú.
Netreba zdôrazňovať, že téma ľudských práv sa týka aj nášho života; týka sa jednotlivých osôb i spoločnosti, v ktorej žijeme. Táto téma sa nás týka ako ľudí, i ako kresťanov. Preto je potrebné, aby sme ju správne chápali. Lebo iba takéto pochopenie nám môže účinne pomôcť dať správny zmysel našim vzťahom s druhým, s ktorými kráčame životom.
Ak chceme hovoriť o téme ľudských práv, nemôžeme o nej rozprávať mimo objektívneho kontextu reality, ktorá je od nás nezávislá; reality, ktorá nás prevyšuje a ktorá je zakotvená v kresťanskej viere; viere Cirkvi, ktorej sme členmi.
Cirkev totiž dostala od svojho zakladateľa, Krista, poslanie byť učiteľkou pravdy: tej pravdy, ktorá je od Boha a ktorá osvecuje život každého človeka. 
Podľa tejto pravdy človek je stvorený na Boží obraz a podobu, a preto má v sebe rovnakú „dôstojnosť“ ako Boh. V dôsledku toho má každý človek svoje základné práva, ktoré majú byť chránené pred každým druhom odmietnutia a pošliapania: pretože sú úzko späté so samotnou jeho prirodzenosťou.
Ide o samotný ľudský život, život ako dar od Boha; ide o rovnosť všetkých vzhľadom na dôstojnosť osoby; o slobodu ako základ zodpovedného života pred Bohom i pred inými. A nakoniec aj o mnohé ďalšie práva, ktoré však vždy vyplývajú zo silného spojenia človeka s Bohom – jeho Stvoriteľom. 
Téma ľudských práv a ľudskej dôstojnosti je veľmi dôležitá a zároveň veľmi citlivá.
Preto by som sa ešte raz chcel zo srdca poďakovať Konferencii biskupov Slovenska za zorganizovanie tohto podujatia s cieľom, aby sa ľudia viac oboznámili s touto vážnou témou, ktorá však zároveň môže byť vystavená riziku nepochopenia.
Zo srdca vám želám, aby toto stretnutie prinieslo dobré výsledky a aby všetkým pomohlo kráčať dopredu  a ešte smelšie ochraňovať základné ľudské práva a dôstojnosť ľudskej osoby.
Pán nech sprevádza vašu prácu a nech žehná všetko vaše úsilie. Ďakujem za pozornosť a ešte raz vám prajem zdarný priebeh podujatia!
Ďakujem!