Vaša Excelencia, apoštolský nuncius v Slovenskej republike,
Vaša Magnificencia, rektor Trnavskej univerzity v Trnave,
Vážený pán štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Vážené dámy a páni, vzácni hostia,
 
dovoľte mi, aby som Vás v mene Konferencie biskupov Slovenska srdečne privítal na medzinárodnej konferencii na tému „Family mainstreaming – východisko z demografickej a kultúrnej krízy v Európe“, ktorá sa koná na Slovensku v čase, kedy naša krajina po prvý raz predseda Rade Európskej únie. V posledných rokoch sa téma rodiny postupne stáva na Slovensku politickou témou. Krajiny strednej a východnej Európy prechádzali po páde komunizmu rozsiahlou ekonomickou a spoločenskou transformáciou, ktorá sa, žiaľ, prejavila aj masívnym rozpadom rodiny a individualizáciou celej spoločnosti. Inštitúcia rodiny sa tak dostala do krízy, z ktorej sa dodnes úplne nespamätala. Takto oslabená rodina je ľahkým objektom rôznych sociálnych experimentov a zavádzania nových ideologických konceptov napríklad prostredníctvo ideológie gender.
 
Nielen Slovensko a krajiny strednej a východnej Európy, ale vlastne celý starý kontinent sa dostal do situácie, v ktorej sa rozvrátená rodina stala urýchľovačom demografickej krízy. Tá je tak hlboká a rozsiahla, že už dnes vieme, že v blízkom čase bude mať zreteľné sociálne, hospodárske, aj kultúrne dopady na mnohé európske krajiny, vrátane Slovenska.
 
Dovoľte mi v tejto súvislosti jednu osobnú poznámku. Veľké rozpaky vo mne vyvoláva pozorovanie, že demografická či rodinná politika sú na európskej, ale aj národnej úrovni popoluškou, ktorú si takmer nikto nevšíma. Zdá sa mi, že rodina na európskej úrovni nie je považovaná za dôležitú tému. A keď sa už na stôl dostane, tak väčšinou v súvise s nejakým kultúrnym konfliktom, kde sa tradične chápané manželstvo a rodina považujú za prekonané modely. Možno práve slovenské predsedníctvo v Rade EU je dobrou príležitosťou, aby sme zdôraznili, že ak niečo Európa v tejto chvíli potrebuje, tak sú to fungujúce a stabilné rodiny. Európa potrebuje funkčné rodinné politiky.
 
Na Slovensku by som vyzdvihol programové vyhlásenie vlády, v ktorom čítame: Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.“ V tomto texte je možné vnímať odvahu naznačiť riešenia, ktoré by boli krokom ku reálnej rodinnej politike. Medzi ne patrí väčšia regulácia nedeľnej práce či tzv. rodinná doložka v legislatívnom procese.
 
Som presvedčený, že aktuálna spoločenská a demografická situácia, ale aj tento vládny program by mohli byť pre nás všetkých motívom, aby sme sa pri hľadaní riešení posunuli ku konkrétnym krokom. Ak si totiž dnes uvedomujeme, že prežívame demografickú a kultúrnu krízu, potom rovnako platí, že rodinná politika, tzv. „Family mainstreaming“ je reálnym východiskom z tejto situácie.
 
Som preto vďačný všetkým vzácnym hosťom z viacerých európskych krajín; predstaviteľom náboženského života, predstaviteľom vládnych inštitúcií a Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj Európskeho parlamentu; že prijali pozvanie Konferencie biskupov Slovenska, ktorá spolu s Trnavskou univerzitou a s podporou nadácie Konrad Adenauer Stiftung pripravila toto podujatie.
 
Prajem nám všetkým, aby toto stretnutie prinieslo bohaté inšpirácie pre naše účinkovanie vo verejnom živote i v každodennej starostlivosti o konkrétne rodiny. Mám nádej, že dobrá vôľa uvažovať nad touto témou, ktorú mnohí z vás prejavili svojou prítomnosťou, je dobrým východiskom, aby sme v dohľadnom čase mohli konštatovať, že Slovensko má reálnu rodinnú politiku, ktorá bude inšpiráciou aj pre ďalšie európske krajiny. Ďakujem vám za pozornosť.
 
Mons. Stanislav Zvolenský
arcibiskup metropolita
predseda KBS