Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
DIKASTÉRIUM PRE LAIKOV, RODINU A ŽIVOT
 
Prot. N. 2021/425 Vatikán, 26. mája 2021
 
Eminencia, Excelencia,
ako ohlásil Svätý Otec 22. novembra 2020, každoročné slávenie svetového dňa mládeže v partikulárnych cirkvách, ktoré sa doteraz konalo vždy na Kvetnú nedeľu, sa od tohto roku bude sláviť v nedeľu, na ktorú pripadá slávnosť Krista Kráľa. Tento zmenený termín, ku ktorému viedli najmä pastoračné dôvody, si zachováva dôraz na tajomstvo Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, no súčasne chce rozšíriť možnosti na ponúknutie takých aktivít a iniciatív, ktoré v duchu synody z roku 2018 stavajú mladých do centra života Cirkvi.
 
Preto som rád, že vám môžem predstaviť pomôcku Pastoračné usmernenia na slávenie svetového dňa mládeže v partikulárnych cirkvách – schválenú Svätým Otcom – v ktorej toto dikastérium zhrnulo niekoľko návrhov ako využiť a podporiť túto vzácnu príležitosť na stretnutie a evanjelizáciu mládeže v diecézach a eparchiách celého sveta. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke nášho dikastéria v rôznych jazykoch  a v rôznych formátoch (aj vo verzii vhodnej pre vysokokvalitnú tlač) na tomto linku.  Budem vďačný, ak ho odovzdáte všetkým biskupom s prosbou, aby si ho prečítali a rozšírili medzi tých, ktorí majú na vašom území na starosti pastoráciu mládeže a rôzne hnutia, združenia a mládežnícke spoločenstvá, a povzbudíte ich, aby využili predložené návrhy a  kreatívne a s pastoračnou fantáziou ich prispôsobili vlastným podmienkach a špecifickým potrebám. Onedlho vám túto brožúru zašleme aj v tlačenej podobe.
V spomínaných pastoračných usmerneniach sú zvlášť naznačené niektoré kľúčové prvky, ktoré sa v ostatných rokoch ukázali ako plodné pri medzinárodných aj lokálnych sláveniach SDM. Ide o bohaté dedičstvo, ktoré by sme chceli dať k dispozícii partikulárnym cirkvám, aby mohli mať z neho úžitok všetci mladí. Pandémia tvrdo zasiahla mnohých z nich a priniesla hrozbu, že stratia nádej na lepšiu budúcnosť. I keď sme na mnohých miestach videli, že práve mladí prebrali hlavnú úlohu pri hľadaní nových odpovedí na výzvy našej doby. Cirkev má dar a poslanie sprevádzať mladých aj prostredníctvom tohto „sviatku viery“, ktorý je im venovaný, aby oživili svoje stretnutie s Kristom, jediným Pánom a Kráľom dejín, jediným definitívnym riešením ťažkostí prítomného i budúceho sveta.
Už teraz vám ďakujem za pozornosť, ktorú venujete tejto iniciatíve, a ostávam spojený s vami v modlitbe za mladých, ktorí sú nám zverení. 
V Kristovi
 
kard. Kevin Farrell 
prefekt 
 
 
cteným predsedom konferencií biskupov
národným komisiám pre pastoráciu mladých

_____


Pastoračné usmernenia na slávenie svetového dňa mládeže v partikulárnych cirkvách