Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY
 
 
Obežník predsedom biskupských konferencií o používaní chleba s malým obsahom lepku a hroznovej šťavy ako matérie pre Eucharistiu
 
 
 
24. júla 2003
Prot. č. 89/78 – 17498
 
 
Predsedom biskupských konferencií
 
 
Veľavážený pán predseda!
 
Už mnoho rokov hľadá Kongregácia pre náuku viery spôsob, ako vyriešiť ťažkosti súvisiace so svätým prijímaním v prípade osôb, ktoré z rôznych vážnych príčin nemôžu požívať normálne upravený chlieb alebo normálne kvasené víno.
 
V minulosti boli vydané rozličné dokumenty, ktoré mali pastierom dať jednotné a jasné usmernenie (Kongregácia pre náuku viery, Rescriptum zo 17. decembra 1980: Leges Ecclesiae 6/4819, 8095-8096; De celebrantis communione z 29. októbra 1982: AAS 74, 1982, 1298-1299; Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali z 19. júna 1995: Notitiae 31, 1995, 608-610).
 
Vo svetle skúseností z posledných rokov považuje Kongregácia za vhodné zaoberať sa ešte raz touto témou, ktorej sa venujú spomenuté dokumenty a kde je to potrebné, spresniť ich.
 
 
A. Používanie chleba s malým obsahom lepku a hroznovej šťavy
 
1. Hostie, ktoré neobsahujú vôbec žiadny lepok, sú pre Eucharistiu neplatnou matériou.
 
2. Hostie, ktoré obsahujú málo lepku, predsa však dosť na to, aby sa príprava chleba zaobišla bez cudzorodých prísad a nebol narušený proces prípravy, pri ktorom sa zachováva prirodzený charakter chleba, sú platnou matériou.
 
3. Tak čerstvá, ako aj konzervovaná hroznová šťava, v ktorej bol zastavený proces kvasenia, pričom sa jej podstata nezmenila (napríklad zmrazením), je pre Eucharistiu platnou matériou.
 
 
B. Prijímanie len pod jedným spôsobom alebo iba s malým množstvom vína
 
1. Veriaci, ktorý trpí na celiakiu, a preto nemôže prijímať pod spôsobom chleba, ani s malým obsahom lepku, môže prijímať Eucharistiu iba pod spôsobom vína.
 
2. Pri koncelebrovaní smie kňaz, ktorý nemôže prijímať pod spôsobom chleba, ani chleba s malým obsahom lepku, s povolením svojho ordinára prijímať iba pod spôsobom vína.
 
3. Pri koncelebrovaní smie kňaz, ktorý vôbec nemôže piť víno, s povolením svojho ordinára prijímať iba pod spôsobom chleba, v prípade, že by bolo ťažké zaobstarať si alebo uchovávať hroznovú šťavu.
 
4. Keď kňaz môže piť len malé množstvo vína, smie byť prípadný zvyšok konsekrovaného vína, ak nejde o koncelebráciu, skonzumovaný niektorým veriacim účastným na bohoslužbe.
 
C. Všeobecné normy
 
1. Ordinári sú oprávnení jednotlivým veriacim alebo kňazom dať povolenie používať chlieb s malým obsahom lepku alebo hroznovú šťavu ako matériu pre Eucharistiu. Povolenie môže byť udelené na celú dobu, pokým pretrváva stav, ktorý bol podkladom pre povolenie.
 
2. V prípade, že je hlavný celebrant oprávnený používať hroznovú šťavu, má byť pre koncelebranta pripravený kalich s normálnym vínom. Ak je hlavný celebrant oprávnený používať hostie s malým obsahom lepku, majú koncelebranti prijímať normálne hostie.
 
3. Ak nemôže kňaz prijímať pod spôsobom chleba, ani s malým obsahom lepku, nemôže sám celebrovať Eucharistiu a nemôže ani predsedať koncelebrácii.
 
4. Pretože Eucharistia má v živote kňaza centrálny význam, je treba byť veľmi obozretný a  pripúšťať na kňazstvo kandidátov, ktorí bez ťažšej ujmy môžu prijímať lepok alebo etylalkohol.
 
5. Treba sledovať aj medicínsky vývoj v súvislosti s celiakiou a alkoholizmom a podporovať výrobu hostií s malým obsahom lepku a výrobu prírodnej hroznovej šťavy.
 
6. I keď Kongregácia pre náuku viery naďalej nesie zodpovednosť za vieroučnú stránku tohto problému, disciplinárne kompetencie preberá Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
 
7. Pri návšteve Ad limina majú jednotlivé biskupské konferencie na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí podať správu o uplatňovaní noriem, ktoré sú obsahom tohto listu, a o prípadných nových skutočnostiach v tejto oblasti.
 
Prosím Vás, aby ste tento list poslali všetkým členom biskupskej konferencie a zostávam s priateľským pozdravom a požehnaním
 
 
V Pánovi Váš
 
kard. Jozef Ratzinger
Prefekt
 
 
 
 
(Preklad. Mária Spišiaková, GS KBS)