J. E. Mons. Ján Bukovský SVD


Mons. Bukovsky


Narodil sa 18.1.1924 v Cerovej, okr. Senica. Základnú školu vychodil v rodisku. Od r. 1939 študoval v Misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre a r. 1944 vstúpil k verbistom. Zmaturoval v r. 1945 v Bratislave. Noviciát si urobil v Misijnom dome sv. Svorada v Nitre, filozofiu študoval vo Vidinej. R. 1947 ho predstavení poslali do USA, kde absolvoval teologické štúdiá v Misijnom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Techy, Illinois. Sviatosť kňazstva prijal 3.12.1950, po vysviacke študoval na Catholic University vo Washingtone. V r. 1952-1954 prednášal introdukciu v Techy. V r. 1954-1956 bol v Ríme poslucháčom Pápežského biblického ústavu, kde dosiahol licenciát exegézy. Po skončení štúdia pôsobil ako profesor biblických vied v Techy, až do zvolenia za rektora r. 1967. v tom istom roku ho zvolili za poradcu a admonitora najvyššieho predstaveného Spoločnosti Božieho Slova v Ríme. Od r. 1968 pracoval ako tlmočník delegácie Svätej stolice na rokovaniach s vládou ČSSR. R. 1973 sa stal trvalým pracovníkom Štátneho sekretariátu Svätej stolice v Rade pre mimoriadne cirkevné záležitosti  (ministerstvo zahraničných vecí) a postupne prebral oddelenie pre ČSSR, Maďarsko, Rumunsko, NDR, Bulharsko a Albánsko. V r. 1974-1989 bol spolutvorcom tzv. východnej politiky – nového diplomatického prístupu Sv. stolice k socialistickým krajinám. Dňa 18.8.1990 ho Jána Pavol II. vymenoval za pápežského nuncia v Rumunsku a povýšil na titulárneho biskupa tabaltského. Biskupskú vysviacku prijal 13.10.1990 v Ríme. V Bukurešti vykonával diplomatické poverenie až do 20.12.1994, keď ho ustanovili z pápežského nuncia v Ruskej federácii. Na začiatku r. 2000 odišiel na odpočinok.
Zomrel v sobotu 18.12.2010 v Techny, Illinois, USA.