J. E. Mons. Peter Dubovský SJ

emeritný biskup


Mons. Dubovsky      


Narodil sa 28.6.1921 v Rakoviciach, okr. Piešťany. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku školu vo Vrbovom, r. 1935 začal študovať na gymnáziu v Trnave, pokračoval v Ružomberku a zmaturoval r. 1944 na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a r. 1947 začal študovať teológiu a filozofiu na vysokej škole v Brne. Za kňaza ho tajne vysvätili r. 1950, biskupskú vysviacku prijal r. 1961 tiež tajne z rúk Dominika Kaľatu.. r. 1950 ho internovali v koncentračnom tábore v Podolínci, odtiaľ ho povolali na základnú vojenskú službu a ako vojak pracoval v tzv. PTP. V roku 1962 ho v procese s príslušníkmi reholí odsúdili a väznili do r. 1967. V r. 1969 prešiel do pastorácie. R. 1991 ho vymenovali za pomocného biskupa a r. 1993 za generálneho vikára Banskobystrickej diecézy. V r. 1991-1999 zastával funkciu predsedu Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Pedagogicky pôsobil na teologickej fakulte Trnavskej univerzity a na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici -  Badíne.
Zomrel dňa 10.4.2008 v Ivanke pri Bratislave.