Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

 

DEKRÉT
 
ktorým sa odporúča spôsob postupovania pri žiadosti o povolenie asistovať pri uzatváraní manželstva a pri žiadosti o dišpenz od prekážky rozdielnosti kultu
 
 
Vzhľadom na to, že jestvuje odlišná prax v záležitostiach udeľovania dišpenzu od prekážky rozdielnosti náboženstva a dovolenia asistovať pri uzatváraní manželstva; 
 
v snahe uľahčiť veriacim prístup k administratívnym úkonom v jednotlivých diecézach na území Konferencie biskupov Slovenska; 
arcibiskupi a biskupi Slovenska, zhromaždení na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska, berúc do úvahy predpis kán. 1115 CIC, ktorý stanovuje, že manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava, pričom na inom mieste sa môžu sláviť s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára katolíckej stránky, konštatujeme nasledovné: 
 
- ak sú obe stránky katolícke a nemajú toho istého miestneho ordinára ani toho istého vlastného farára, tak sláviť manželstvo na inom mieste môžu s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára jednej zo stránok;
 
- so žiadosťou o udelenie dišpenzu od prekážky rozdielnosti náboženstva (porov. kán. 1086, § 1, CIC) alebo so žiadosťou o dovolenie asistovať pri uzatváraní manželstva v prípadoch, v ktorých to právo vyžaduje (porov. kán. 1071, § 1, CIC), hoci môže jestvovať viac ordinárov, súčasne kompetentných na udelenie tohto právneho úkonu, treba sa na prvom mieste obrátiť na miestneho ordinára trvalého bydliska katolíckej stránky, ktoré je možné overiť podľa dokladu totožnosti pri zachovaní kompetencie ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
 
 
Stanovujeme, aby sa táto prax zaviedla dňom publikovania tohto Dekrétu. 


---

Tento dekrét bol schválený dňa 3. júla 2013 na 75. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.  Konferencia biskupov Slovenska zároveň na spomínanom pléne stanovila, že dňom publikovania tohto dekrétu sa dekrét uvádza do praxe. Z tohto dôvodu vydala Konferencia biskupov Slovenska dňa 16. októbra 2013 promulgačný dekrét, v ktorom jej predseda, Mons. Stanislav Zvolenský, nariadil, aby bol tento dekrét publikovaný na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska vo štvrtok, 17. októbra 2013 a aby boli o jeho publikovaní informovaní všetci členovia Konferencie biskupov Slovenska.