Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Ustanovenia Konferencie biskupov Slovenska ohľadom správy cirkevného majetku 
 
 
Článok I
Kompetenčné východiská 
 
1. Správa cirkevných majetkov prislúcha tomu, kto bezprostredne riadi osobu, ktorej patria tieto majetky (porov. kán. 1279 § 1 CIC). 
2. Diecézny biskup, keď ide o úkony správy, ktoré so zreteľom na ekonomický stav diecézy majú väčší význam, musí vypočuť mienku ekonomickej rady a kolégia konzultorov (porov. kán. 1277 § 1 CIC). 
 
Článok II 
Úkony mimoriadnej správy cirkevného majetku 
 
Za úkony mimoriadnej správy podľa kánona 1277, okrem tých, ktoré predvídajú kánony 1291, 1295 a 1297, a ku ktorým diecézny biskup potrebuje súhlas ekonomickej rady a kolégia konzultorov, sa pokladajú: 
a) scudzenie nehnuteľného maj etku, ktorý nepatrí na základe zákonnej asignácie k trvalému majetku právnickej osoby, a ktorého hodnota prevyšuje najnižšiu sumu stanovenú v článku III; 
b) výdavky, ktoré neboli zahnuté do schváleného ročného finančného plánu, a ktoré prevyšujú najnižšiu sumu stanovenú v článku III; 
c) začiatok, prevzatie alebo účasť na činnostiach pokladaných za obchodné s cieľom zisku; 
d) zmena určenia nehnuteľného majetku s hodnotou väčšou ako je minimálna suma stanovená v článku III. Hodnota majetku sa vypočítava na základe písomných znaleckých posudkov, ktoré zodpovedajú aj príslušným normám podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; 
e) iné majetkovoprávne úkony, ktoré sa vzťahujú na finančnú hodnotu prevyšujúcu hranicu minimálnej sumy stanovenej v článku III. 
 
Článok III 
Hranice úkonov scudzenia cirkevného majetku 
 
Finančnou hodnotou, ktorou sa rozširuje právomoc podľa kánona 1292 § 1 CIC, sú 232.357 € ako najnižšia suma a 1.659.696 € ako najvyššia suma. 
 
Článok IV 
Prenájom cirkevného majetku 
 
1. Všetky zmluvy o prenájme cirkevných majetkov sa uzatvárajú písomne. 
2. Ak je prenajímateľom právnická osoby podriadená diecéznemu biskupovi, zmluva o prenájme nie je platná bez písomného schválenia príslušného diecézneho biskupa; prenajímateľ musí nájomcu oboznámiť s touto skutočnosťou. 
3. K platnému uzavretiu zmluvy o prenájme nehnuteľností vo vlastníctve diecézy alebo inej právnickej osoby, ktorú spravuje diecézny biskup, a ktorá má väčšiu finančnú hodnotu ako je minimálna suma stanovená v článku III, vyžaduje sa aj súhlas ekonomickej rady a kolégia konzultorov, s výnimkou prípadu, že prenájomcom je niektorá cirkevná inštitúcia. 
4. Písomné schválenie príslušného diecézneho biskupa podľa bodu 2 tohto článku sa nevyžaduje: 
a) ak pri prenájme nehnuteľného majetku doba prenájmu nepresahuje 12 mesiacov; 
b) ak pri prenájme hnuteľného majetku jeho nadobúdacia cena nepresiahla 664€. 
5. Hodnota nehnuteľnosti určenej na prenájom, sa stanoví na základe písomných znaleckých posudkov, ktoré zodpovedajú aj príslušným normám podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 
Článok V 
Záverečné ustanovenia 
 
1. Článok II týchto ustanovení zaväzuje diecézy, ktoré patria do oblasti Konferencie biskupov Slovenska. Článok III týchto ustanovení zaväzuje tie isté diecézy a aj tie verejné cirkevné právnické osoby, ktoré nemajú stanovami určenú kompetentnú vrchnosť. 
2. Tieto ustanovenia podliehajú preskúmaniu Apoštolskou Stolicou. Nadobudnú záväznú účinnosť po mesiaci od ich vyhlásenia v aktách kúrie jednotlivých diecéz.

Tento Všeobecný dekrét Konferencie biskupov Slovenska schválila Kongregácia pre biskupov dňa 28. decembra 2001 pod číslom 496/98.