Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Vykonávací dekrét o hospodárení s majetkom

 
Úvodné ustanovenia 
 
§ 1
(1) Tento Všeobecný vykonávací Dekrét Konferencie biskupov Slovenska ustanovuje postup pri
1. hospodárení a efektívnom nakladaní a správe majetku, ktorý zahŕňa
a. hnuteľné a nehnuteľné hmotné veci, ako aj oceniteľné práva,
b. finančný majetok,
c. pohľadávky,
2. efektívnom a účelnom uzatváraní zmlúv a iných záväzkových vzťahov.
(2) Hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom sa vzťahuje na majetok, ktorý je vo vlastníctve 
a. Konferencie biskupov Slovenska; 
b. iných právnických osôb, ktorých zriaďovateľom je Konferencia biskupov Slovenska a ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od Konferencie biskupov Slovenska. 
§ 2
(1) Pri hospodárení s majetkom, ktorý je vymedzený v § 1, sa vyžaduje zachovať platné právne predpisy Slovenskej republiky a platné kánonické právne normy. 
 
II.  Vymedzenie pojmov 
 
§ 4. Pod pojmom hospodárenie sa rozumie také právne a iné zaobchádzanie s majetkom právnickej osoby, aby nedošlo k zhoršeniu jej ekonomickej situácie. 
§ 5. Pod pojmom úkon riadneho hospodárenia sa rozumie nakladanie s majetkom, ktorého suma neprekračuje 232 357 E (porov. Všeobecný dekrét KBS, čl. III. s čl. V.) 
§ 6. Pod pojmom úkon mimoriadneho hospodárenia sa rozumie také nakladanie s majetkom, ktorého suma je alebo prekračuje 232 357 E. 
§ 7. Pod scudzením majetku právnickej osoby sa rozumie také nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je strata vlastníckeho práva k majetku; na roveň úkonov scudzenia sú postavené úkony: prenájom majetku, ručenie majetkom alebo akýkoľvek iný právny úkon, ktorý by mohol obmedziť alebo ohroziť vlastnícke právo k majetku. 
 
III. 
 
§ 8. Súhlas na úkon mimoriadneho hospodárenia, týkajúci sa majetku, podľa čl. I, §l dáva Plenárne zasadanie KBS po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ekonomickej rady KBS, ak hodnota majetku prekračuje sumu 232 357 E a zároveň neprekračuje sumu 1 659 696 E. 
§9. Na úkon mimoriadneho hospodárenia, týkajúci sa majetku, podľa čl. I, §l, ktorého hodnota prekračuje sumu l 659 696 E, okrem súhlasného stanoviska Ekonomickej rady KBS a súhlasného stanoviska Plenárneho zasadnutia KBS je potrebný aj súhlas Apoštolskej Stolice (porov. Všeobecný Dekrét KBS, čl. V.) 
§ 10. To, čo je uvedené v čl. III, §8 a §9 platí o všetkých právnych úkonoch, o ktorých sa píše v čl. II, §7 tohto Uznesenia. 
§ 11. Žiadateľ o súhlas na úkon mimoriadneho hospodárenia musí Ekonomickej rade KBS a Plenárnemu zasadnutiu KBS spolu so žiadosťou o súhlas predložiť dva znalecké posudky v zmysle civilného práva na hodnotu majetku, ktorého sa žiadosť týka, ako aj prehľad už scudzeného majetku, prenajatého majetku právnickej osoby a majetku, na ktorý sa vzťahujú právne nároky aj tretích osôb. Žiadateľ tiež predloží súpis majetku vo vlastníctve alebo v držbe právnickej osoby, z ktorého bude zrejmý ekonomický stav právnickej osoby. Žiadosť o súhlas podáva Žiadateľ písomne spriloženou potrebnou dokumentáciou. 
 
IV. 
 
§ 12 Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Konferencia biskupov Slovenska a ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od Konferencie biskupov Slovenska, sú povinné štvrťročne, vždy k 20. dňu prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka odovzdať elektronicky na ekonomickom oddelení KBS stav hospodárenia za predchádzajúci štvrťrok a to v nasledovnej podobe: 
a. Hospodárenie podľa jednotlivých činností (aktivít) zriadenej organizácie (oddelená správa - nevyhnutné náklady na chod účtovnej jednotky a oddelene realizované činnosti - aktivity účtovnej jednotky) 
b. Hlavná kniha analyticky 
c. Súvaha 
d. Výkaz ziskov a strát 
e. Poznámky k hospodáreniu 
 
§ 13 Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Konferencia biskupov Slovenska a ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od Konferencie biskupov Slovenska, sú povinné za kalendárny rok, vždy najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka predložiť na ekonomické oddelenie KBS účtovnú závierku (daňové priznanie, súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke). 
§ 14 Nákup tovarov a služieb, pri ktorých sa predpokladá výdaj rovnajúci sa alebo prevyšujúci sumu 5.000 €, ktorý realizujú právnické osoby podľa čl. I, § 1. tohto Uznesenia z verejných zbierok alebo z príspevku Konferencie biskupov Slovenska, sa uskutočňuje cez výberové konanie. Je povinnosťou takejto osoby archivovať všetku príslušnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na výberové konanie. 
 
V. Kontrolný orgán 
 
§ 15. Konferencia biskupov Slovenska poverí Ekonomickú radu KBS, alebo inú kontrolnú komisiu preskúmaním predložených výsledkov hospodárenia (čl. IV, §ll) právnických osôb, ktorých je zriaďovateľom a ktoré od nej odvodzujú svoju právnu subjektivitu. Kontrolný orgán je povinný vypracovať a predložiť hodnotiacu správu a to do ladní odo dňa výkonu kontroly plénu KBS. 
§ 16. Konferencia biskupov Slovenska môže prostredníctvom Ekonomickej rady KBS, alebo inej kontrolnej komisie vykonať podrobnú kontrolu hospodárenia právnických osôb, ktorých je zriaďovateľom a ktoré od nej odvodzujú svoju právnu subjektivitu. Kontrolný orgán je povinný vždy vypracovať hodnotiacu správu a to do 10 dní odo dňa výkonu kontroly plénu KBS. 
 
 
VI. Záverečné ustanovenia 
 
§ 17. Predpisy tohto Všeobecného vykonávacieho Dekrétu sa zakladajú na Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou z roku 2000, na čiastkových Zmluvách medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou, na predpisoch Kánonického práva, najmä Kódexu kánonického práva a Všeobecného dekrétu KBS z roku 2001 schváleného Svätou Stolicou a na právnych predpisoch Slovenskej republiky. 
§ 18 Tento Všeobecný vykonávací Dekrét vstupuje do platnosti dňom schválenia Plenárnym zasadnutím Konferencie biskupov Slovenska. 
 
Schválené na Plenárnom zasadaní KBS dňa 20. júna 2012.